เราคุยอะไรกันในการประชุมกรรมการบริหาร


การประชุมกรรมการบริหารถือเป็นเวทีที่สำคัญในการสื่อสารแนวดิ่งและให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆของโรงพยาบาลบ้านตาก

          เนื่องจากโรงพยาบาลบ้านตาก ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหรือกบร(เมื่อก่อนเรียก กกห ตอนผมอยู่แม่พริกเรียก กบห ฟังดูแปลกๆก็เลยเปลี่ยนมาใช้ กบร ได้หลายปีแล้ว ส่วนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก ที่มีทุก 2 เดือน เรียกย่อว่า กพร) กำหนดประชุมทุกวันอังคารที่สองของเดือน แล้ส่วนใหญ่จะไม่เลื่อนและถือเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของโรงพยาบาล ที่กรรมการและหัวหน้างานทุกคนต้องเข้าร่วมประชุม

          ในการประชุมแต่ละครั้งหัวข้อใหญ่ของวาระจะคงเดิมคือมีอยู่ 7 ระเบียบวาระ จะขอมานำเสนอเป็นตัวอย่างของเดือนธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา ประชุม 13 ธันวาคม ดูว่าเราคุบเรื่องออะไรกันบ้าง ครับ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 12/2548
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม  2548 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์  เทียนทอง
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1     เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดตาก(คุณวรุตม์/คุณสุนทรี)
1.2   ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีช่วงที่ผอก.ไม่อยู่และได้รับคำชมเชยจากหลายฝ่าย
1.3   ขอขอบคุณทีม 5 ส ทุกทีมที่ร่วมกันพัฒนา 5 ส จนได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดรางวัล 5 ส ระดับประเทศครั้งที่ 4 และเราจะร่วมฉลองโดยการจัดกิจกรรมโอดีนอกสถานที่ร่วมกัน
1.4   การศึกษาดูงานและการเรียนหลักสูตรระยะสั้นของผอก.ที่มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ผมได้เขียนเป็นบันทึกเรื่องเล่ารายละเอียดลงในwww.practicallykm.gotoknow.org สามารถคลิ๊กจากหน้าจอของเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านตากได้ ส่วนรูปจะนำใส่ไว้ในDrive D เรื่องใหญ่ๆที่ไปดูเป็นเรื่องระบบริการสุขภาพกับเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษาของออสเตรเลียซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลบ้านตากได้ อยากให้หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปอ่าน
1.5   วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม สมเด็จพระพี่นางจะเสด็จเยี่ยมกิจกรรมTo be no 1ของจังหวัดตาก ผู้ที่ประสงค์จะร่วมรับเสด็จให้ใส่เสื้อทูบีนัมเบอร์วันและแจ้งชื่อที่คุณสุภาภรณ์ มหาวรรณเพื่อจัดรถรับส่งประมาณ 15.00-19.00 น.ที่โรงเรียนผดุงปัญญา
1.6     ขอขอบคุณทีมงานที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมการจัดการความรู้ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2
1.7     ขอขอบคุณองค์กรแพทย์ที่ได้ช่วยปฏิบัติภารกิจได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ ผอก.ไม่อยู่ โดยการนำทีมของ  นพ.เสฐียรพงศ์
1.8   ในช่วงธันวาคมนี้ ผอก.จะพยายามเคลียร์เรื่องการบรรยายภายนอกให้หมดเพื่อที่จะเริ่มกระตุ้นกิจกรรมคุณภาพของโรงพยาบาลรอบใหม่ เราอาจจะเริ่มถอยกลับมาทบทวนโรงพยาบาลเราก่อนที่จะออกไปนำเสนอข้างนอกต่อไป เพื่อเติมเต็มส่วนขาด พัฒนาจุดด้อยของโรงพยาบาลให้ดีขึ้น
1.9   ปรับชื่อกลุ่มงานสนับสนุนบริการและการเรียนรู้เป็นกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาตั้งแต่มกราคม 2549 เป็นต้นไป ในส่วนของกลุ่มการพยาบาลเพิ่มงานการพยาบาลผู้สูงอายุ(ของคุณวราพร) งานการพยาบาลพิเศษ(ศูนย์ตรวจสุขภาพ การดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ์ การพยาบาลโรคจากการประกอบอาชีพของคุณวรวรรณ) ส่วนงานการพยาบาลเด็กพิเศษให้สังกัดในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาก่อน หากมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นหอดูแลเด็กพิเศษ จะให้โอนไปขึ้นกับกลุ่มการพยาบาลในอนาคต)
1.10  ข้อคิดคำคมประจำการประชุมครั้งนี้ “Working Smarter, Not Working Harder” 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองและติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2/2548
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสถานการณ์และรายงานสำคัญ
3.1      รายงานความเสี่ยงสำคัญระดับโรงพยาบาลและสถิติผู้ป่วยใน/นอก/ระบาดวิทยา/อุบัติเหตุพ.ย..48
3.2      สรุปค่าตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล/ทีมคร่อมและระดับงานปี2549(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ)
3.3      สถานะเงินบำรุง/รายรับ/รายจ่าย/หนี้สิน/งบทดลองและสถิติการใช้ไฟฟ้า-น้ำมันและรายรับจ่ายเงินมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก (บริหาร)
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/ร้านค้าสวัสดิการ/สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
5.1     การสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 คณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร(ผอก)
5.2     การเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่(พยาบาล)
5.3     การแก้ปัญหาความเสี่ยงทางคลินิก(PCT/RM)
5.4     การปรับระบบคลินิกเบาหวาน(PCT)
5.5     การปรับวิธีการเขียนคู่มือคุณภาพ(ศูนย์คุณภาพ)
5.6     การทำแผนใช้จ่ายเงินมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากปี 2549(บริหาร)
5.7     การจัดทำประมาณการรายรับรายจ่ายปี 2549 ส่งเขต 2 (บริหาร)
5.8     การติดตามโครงการตามนโยบายรัฐมนตรี 10 โครงการ(บริหาร : รายละเอียดจากเอกสาร กวป.)
5.9     การจัดตั้งชมรมผู้พิการอำเภอบ้านตาก(เวชปฏิบัติครอบครัว)
5.10  การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ได้รับเงินงบประมาณจากปี2548(บริหาร)
5.11  การจัดทำเวทีชาวบ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(ปชส)
5.12  การปรับปรุงอาคารซักฟอกและร้านอาหารโรงพยาบาล(บริหาร/หน่วยจ่ายกลาง)
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
6.1     กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
6.1.1            ทีมนำ
6.1.2            ทีมสนับสนุน(ทอฝัน/IS/ทีมส่งเสริม5ส/ ทีมHPH)
6.1.3            ทีมคร่อมหน่วยงาน(ENV/IC/HRM/SSD/PCT/IM/RM/MED/NUR/ทีม5ส/MIM/ Ethics/ทีมลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย/ทีมยาเสพติด/ทีมสุขศึกษา/Healthy   Workplace /Healthy Thailand/องค์กรลูกจ้างชั่วคราว)
6.2     การรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
6.3     เสียงสะท้อนจากลูกค้า : 1 Dozen Customer Voices Hearing
-         จากตู้รับฟังความคิดเห็น
-         แบบประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก(IP/OP Voice)
-         จากทีมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลประจำตำบล
-         ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและผู้นำชุมชน
-         ระบบข้อเสนอแนะ
-         ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก(คปสอ.)
-         ประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชมรมผู้สูงอายุ
-         กิจกรรมเยี่ยมบ้านและ Home Health Care
-         ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
-         ระบบรายงานความเสี่ยง
-         การสำรวจความคิดเห็นประชาชน
-         จากแหล่งอื่นๆ เช่นโทรศัพท์,จดหมายร้องเรียน,การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ
*******************************************

หลังการประชุมกลุ่ทงานบริหารทั่วไป จะต้องพิมพ์บันทึกนำเสนอให้กรรมการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป และนำเข้าแฟ้มไว้เพื่ออ้างอิงถึงมติต่างๆที่ตกลงกันไว้

คำสำคัญ (Tags): #kmกับงานประจำ
หมายเลขบันทึก: 9936เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2005 08:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 11:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี