3 ดี 4 เก่ง 5 เติม ส่วนหนึ่งในพลังต่างวัยในการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

3 ดี 4 เก่ง 5 เติม

 3 ดี 4 เก่ง 5 เติม

3  ดีประกอบด้วย

-  ดีนอกคือดีทางกาย

-  ดีในคือจิตใจดี

-  ดีอุดมคือมีความคิดดี

 4  เก่งจะประกอบด้วย

-  เก่งงาน

-  เก่งคน

-   เก่งคิด

-  เก่งดำเนินชีวิต

 5  เติมประกอบไปด้วย

-  เติมรู้

-  เติมพลัง

-   เติมคิด

-  เติมเวลา

-  เติมใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)