สวัสดีค่ะ !!    เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านทุกคน

ดิฉันนางสาวกาญจนา  และเพื่อนๆได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องกรรไกรตัดกิ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงสมและน่าสนใจมากขอเชิญชวนเพื่อนๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน บอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนๆได้รับจากการไปสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

           1. สร้างเว็บไซต์เรื่องอะไร และบอกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่เพื่อนๆจัดทำ
ลงในบล็อกด้วย 
เพื่อให้ผู้สนใจคลิก Link เข้าไปชมผลงานของนักเรียน
          
2. ท่านมีวิธีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร และการร่วม
มือกันทำงานงานในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
          
3. ท่านได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาฯ
ใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คืออะไรบ้าง  
          
4. ท่านคิดว่าจะนำเทคนิควิธีการที่ทำให้บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบ
ผลสำเร็จในการทำงาน มาประยุกต์ใช้กับตนเองในการเรียนรู้และการทำงาน
ได้อย่างไร
          
5. แสดงความรู้สึกที่นักเรียนได้ไปศึกษาข้อมูลถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ให้เพื่อนๆ ทราบ
           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใดสนใจกรรไกรตัดกิ่งของจังหวัดอุทัยธานี เชิญเข้าไปที่เว็บไซต์
www.geocities.com/kankrai_2005