ในปัจจุบันมีการทำธุรกิจมากมายภายในประเทศและธุรกิจการจัดการฝึกอบรมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ในตอนนี้ได้มีการเริ่มทำกันอย่างแพร่หลาย                                                          แนวโน้มของธุรกิจการจัดการฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้าตามแนวความคิดของดิฉันคิดว่าธุรกิจประเภทนี้น่าจะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆและธุรกิจการจัดการฝึกอบรมนี้ก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งด้านรูปแบบการจัดอบรม ด้านค้าใช้จ่าย และโปรโมชั่นต่างๆนำออกมาจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมอบรมน่าจะเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตได้เร็ว เช่น การอบรมการบริหารงานด้านการค้าระหว่างประเทศ การอบรมทางด้านภาษา การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ เพราะการจัดอบรมประเภทเหล่านี้เมื่อผู้เข้าอบรมได้รับการอบรมแล้วจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้