เรียงความ

แนวโน้มธุรกิจการจัดฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า

     ในปัจจุบันนี้ธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันมากขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก  เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของตนเองมีความก้าวหน้าตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้เป็นที่ยอบรับและเชื่อถือในธุรกิจของตนเองแต่การที่ธุรกิจต่างๆจะพัฒนาได้นั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวบุลคลเสียก่อนเหตุนี้จึงทำให้เกิดธุรกิจการจัดฝึกอบรมขึ้น

     การฝึกอบรม คือ " การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ..ไม่ว่าการฝึกอบรม จะมีขึ้นที่ใดก็ตามวัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือเพิ่มขีดความสามารถในการจัดรูปขององค์การ  นอกจากนั้น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลนั้น เป็นเรื่องที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เน้นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของงานซึ่งตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู่ หรือจะปฏิบัติต่อไปในระยะยาว เนื้อหาของเรื่องที่ฝึกอบรมอาจเป็น เรื่องที่ตรงกับความต้องการ ของตัวบุคคลนั้นหรือไม่ก็ได้ แต่จะเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นให้ตรงกับงานที่กำลังปฏิบัติอยู่หรือกำลังจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ การฝึกอบรม จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดลงอย่างแน่นอน โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ซึ่งสามารถประเมินผลได้จากการปฏิบัติงานหรือผลงาน หลังจากได้รับการฝึกอบรม

     และในอีก 5 ปีข้างหน้าธุรกิจการจัดฝึกอบรมคงมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น  มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้นอย่างแน่นนอน  ไม่ใช่ว่าธุรกิจจะพัฒนาไปอย่างเดียวบุคลากรในธุรกิจนั้นๆก็จะพัฒนาตามไปด้วย   ตามกระแสความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ธุรกิจ  ห้างร้านต่างๆก็คงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นและเมื่อธุรกิจต่างๆต้องการจะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิ์ภาพเพื่อแข่งขันกันในด้านธุรกิจแล้วนั้นก็เป็นไปเสียไม่ได้เลยที่เจ้ากิจการธุรกิจต่างๆจะนิ่งเฉย   เค้าคงต้องให้บริษัทการจัดอบรมทางด้านธุรกิจนั้นมาพัฒนาบุคลากรของเค้า   ดังนั้นธุรกิจการจัดฝึกอบรมก็คงยังเป็นที่ต้องอยู่การอย่างแน่นนอน..........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วรัญญาความเห็น (0)