AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ ๒ ตอนที่ ๑

หลังจากที่ได้นำ AAR ตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ ๒ ในฐานะผู้จัดงานมาลงบล็อกเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไปแล้วนั้น ดิฉันได้ทำการสรุป AAR ของผู้เข้าประชุมเสร็จเมื่อไม่กี่วันนี้เอง (เนื่องจากพอกลับมาจากงานตลาดนัดฯ ดิฉันก็มีงานเข้ามามากมาย ทั้งงานมหกรรมจัดการความรู้ฯ และต้องรีบจัดทำจดหมายข่าวฉบับเดือนธันวาคม) จึงขอนำ AAR ดังกล่าวมาลงบล็อก เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนความรู้สึก ณ วันที่เข้าประชุมทั้ง ๒ วันอีกครั้งหนึ่ง

ดิฉันจะขอแบ่งลงเป็นตอนๆ (มีทั้งหมด ๔ ตอนด้วยกัน) เริ่มตอนแรกเป็น AAR ของภาคเหนือค่ะ

๑. โรงพยาบาลบ้านตาก

     คุณสุภาภรณ์ บัญญัติ

             ส่วนที่คาดหวังหคือทราบเทคนิคในการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากแต่ละโรงพยาบาล ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี ในส่วนที่ควรปรับปรุงคือ ควรมีเวลาในการ sharing มากกว่านี้

     คุณเกษร คล้ายคลึง

            สิ่งที่คาดหวังคือความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การมีส่วนร่วมในชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและการมีชุมชนเข้มแข็ง ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือการมีส่วนร่วมในชุมชน การรับรู้จากโรงพยาบาลอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย การรับรู้การทำงานของโรงพยาบาลอื่นในบล็อก ได้เครือข่ายจากโรงพยาบาลอื่น ส่วนที่บรรลุน้อยหรือยังไม่บรรลุไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ ควรจัดในเวลาราชการ และควรมีการทำ KM (เวลา) ให้มากกว่านี้

๒. โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

     พญ.นิภาพร อรุณวรากรณ์

            ส่วนที่คาดหวังคือการเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดการและพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และการพบเพื่อนในกิจกรรมที่ประชุม ส่วนทีบรรลุเกินคาดคือเข้าใจ ทราบแนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดการพัฒนาความรู้มากขึ้นจากการได้ปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากหลายแหล่งมากขึ้น และการดูแลเบาหวานไม่จำกัดที่สถานที่ ภูมิภาค ขนาดของโรงพยาบาล ส่วนที่บรรลุน้อยหรือยังไม่บรรลุ ไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุง คือมีกิจกรรมในกลุ่มขณะแยกกลุ่มมากขึ้น และเวลาในการเล่าเรื่องให้มากขึ้น กลุ่มแยกย่อยควรมีประมาณ ๖-๘ คน

     คุณปริญญา ใจหมั้น

            สิ่งที่คาดหวังคือได้แนวคิดเกี่ยวกับระบบการทำงาน กระบวนการทำงานต่างๆ ของผู้ป่วยเบาหวาน และได้รู้วิธีการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้กับโรงพยาบาลของตัวเอง ส่วนที่บรรลุเกินคือได้มีความรู้ใหม่ๆ จากโรงพยาบาลอื่นๆ และทำให้มองเห็นภาพที่จะนำไปใช้กับโรงพยาบาลของเราได้ ได้รู้วิธีการทำ blog ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่ดี เพราะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากที่เราได้เสร็จสิ้นกันหมด และได้รู้จักเพื่อนร่วมงานหลายๆ สาขาวิชาชีพทำให้ได้ความรู้หลากหลาย ส่วนที่ควรปรับปรุงคือเวลาในการทำกิจกรรมน้อย การจัดเตรียมการดำเนิน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้เตรียมว่าถ้ามาอบรมแล้วจะได้ทำอะไรบ้าง

๓. โรงพยาบาลแม่ออน

     นพ.วาที สิทธิ

            ส่วนที่คาดหวังคือจะได้รับความรู้เรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ว่ากระบวนการเป็นแบบใด วัตถุประสงค์ในการทำ เป้าหมายในการทำ ผลสำเร็จในการทำ เพื่อได้นำความรู้และประโยชน์ที่ได้ไปสู่คนต่อยอดในโรงพยาบาล และการได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาของแต่ละโรงพยาบาล ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือการสร้างบรรยากาศ มีบรรยากาศในการรวมกลุ่ม การพูดคุยดี มีการเปิดใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเต็มที่ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ส่วนที่บรรลุน้อยคือในส่วนของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการแสดงความคิดเห็น ยังไม่เต็มที่ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการจำกัดของเวลา และความเข้าใจหรือทักษะในเรื่องของขบวนการจัดการองค์ความรู้ไม่เท่ากัน และบริบทของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างหลากหลายกันมาก ทำให้มีปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารหรือการหาแนวคิดร่วมกัน สิ่งที่ควรปรับปรุงคือระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ควรจะเพิ่มขึ้น และการจับกลุ่มของแต่ละโรงพยาบาลควรจัดให้มีโรงพยาบาลที่อยู่ในบริบทคล้ายๆ กันหรือเหมือนกันในแต่ละครั้ง

     คุณลินดา อินพรหม

            สิ่งที่คาดหวังคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยกัน และได้รับความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือมีเครือข่ายในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์มากขึ้น และรู้จับ Weblog ส่วนที่บรรลุน้อยไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุง คือระยะเวลาในการแบ่งปันประสบการณ์น้อยไป

     คุณภาวิณี ถึงนอก

            ส่วนที่คาดหวังคือการได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การได้เห็นได้รับรู้ว่าโรงพยาบาลอื่นๆ เค้าดำเนินงานไปถึงไหนแล้ว โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ชนะเลิศในการประกวดการจัดทำคลินิกเบาหวาน เพื่อจะนำไปปรับปรุงการทำงานในคลินิก ส่วนที่ได้เกินคาดคือได้เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การจัดบริการในคลินิก เพื่อนใหม่ๆ และการทำ Weblog ส่วนที่บรรลุน้อยคือ อยากฟังการจัดบริการในคลินิก ปัญหาของโรงพยาบาลที่ชนะเลิศการประกวด ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ อาจจะเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้ บางครั้งการหาขุมความรู้ของแต่ละโรงพยาบาลคงต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้ เพระบางทีสิ่งที่เราเห็นว่าไม่สำคัญหรือไม่ใช่นวัตกรรมใหม่อาจจะเป็น idea ให้โรงพยาบาลอื่นได้มากก็ได้ บางทีถ้าจำกัดด้วยเวลาอาจจะพูดออกมาได้ไม่หมด

๔. โรงพยาบาลแม่พริก

     คุณลำดวน ผลดี

            ส่วนที่คาดหวังคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้จากโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนที่ได้เกินคาดคือในเรื่องแก่นความรู้ การสังเคราะห์ความรู้ เพราะได้ concept ที่ชัดเจนจากที่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร ส่วนที่บรรลุน้อยยังไม่มี สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ระยะเวลาควรมากกว่านี้ อย่างน้อย ๓ วันต่อการอบรม ๑ ครั้ง

     คุณพรทิพย์ สิงห์ไผ่แก้ว

            ส่วนที่คาดหวังคือได้แนวทาง นวัตกรรมใหม่ๆ ในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย ส่วนที่ได้เกินคาดคือการได้แนวคิดเพื่อไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และในการปฏิบัติงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ส่วนที่บรรลุน้อยไม่มี สิ่งที่ควรปรับปรุงคือเวลาในการทำกลุ่ม เช่น storytelling และควรจัดในวันราชการ

     คุณอารุณี โพธิ์ศรี

            ส่วนที่คาดหวังคือได้แนวคิด แนวทาง และมีเครือข่ายในการดำเนินงานเบาหวานให้มีคุณภาพต่อไป ส่วนที่ได้เกินคาดคือได้แนวคิดจากเพื่อนต่างโรงพยาบาลหลายเรื่อง เพราะมีการแชร์ความคิดเห็น ส่วนที่บรรลุน้อยไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อความเพลิดเพลินในการอบรม

เล่าโดย สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)