เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สกว.)

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ 3/2545
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

***************************************

         ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนให้มีทุนวิจัยเชิงวิชาการหลายประเภท โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงให้สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพโครงการที่ได้รับทุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพวารสารวิชาการที่ สกว. ยอมรับ จึงกำหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการดังรายละเอียดต่อไปนี้

         วารสารวิชาการแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

         1. วารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลของ Institute for Scientific Information (ISI)

         เกณฑ์คุณภาพของวารสารเป็นไปตามค่า impact factor ของ ISI และเนื่องจากความผันแปรของค่า impact factor ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนั้น สกว. จะพิจารณาค่า impact factor แยกตามสาขาวิชา และประเภทของวารสาร

         2.วารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI และมีบทความเป็นภาษาอังกฤษ

         เกณฑ์คุณภาพของวารสาร ประกอบด้วย

                  1. Editorial board ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าจากภายนอกประเทศ โดยจำนวนไม่น้อยกว่า 25% ของทั้งหมด

                  2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ยังคงทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และต้องมีผู้ประเมินจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 25%

                  3. กำหนดให้มีจำนวนบทความจากต่างประเทศตีพิมพ์ในวารสาร ไม่น้อยกว่า 10%

                  4. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ 2 ปี

         3.วารสารวิชาการระดับชาติ

         เกณฑ์คุณภาพของวารสาร ประกอบด้วย

                  1. Editorial board ของวารสารวิชาการระดับชาติต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าจากภายนอก โดยจำนวนไม่น้อยกว่า 25% ของทั้งหมด

                  2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และยังคงทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

                  3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องมาจากหลากหลายสถาบัน และมีจำนวนบทความจากสถาบันอื่นที่มิใช่สถาบันที่จัดทำวารสารไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนบทความทั้งหมด และควรมีการพัฒนาให้มีการเพิ่มจำนวนบทความจากสถาบันอื่นให้มากขึ้นถึง 25% ของจำนวนบทความทั้งหมดในอนาคต

                  4. การประเมินบทความที่ส่งตีพิมพ์โดยนักวิจัยในสถาบันที่จัดทำวารสาร ต้องส่งให้ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันพิจารณาเท่านั้น

                  5. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ 2 ปี โดยพิจารณาจาก คุณภาพของ editorial board และผู้ประเมินบทความ รวมถึงค่า impact factor ของวารสารที่ได้จากการจัดทำฐานข้อมูลที่ สกว. สนับสนุนในโครงการการศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ และฐานข้อมูลนี้จะได้รับการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

                           ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545

                           (ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง)

                           ผู้อำนวยการสำนังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)