แนวโน้มของธุรกิจจัดฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า

แน้มโน้มของธุรกิจการจัดฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า

          ในปัจจุบันธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก   บริษัทต่างๆก็เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย   จึงมีการแข่งขันในการเชิงธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้รับความนิยมในตลาดและสามารถพัฒนาขยายธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแข่งกับบริษัทคู่แข่ง   การที่จะพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าขึ้นได้นั้นเราก็ต้องพัฒนาที่ตัวบุคลากรภายในบริษัทก่อน   เพื่อให้บุคลากรภายในบริษัทมีความรู้   ความสามารถ  และความชำนาญ  ในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง    ไม่ใช่เฉพาะแต่บุคลากรภายในบริษัทแต่บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆที่สามารถจะนำไปเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วย

          การจัดฝึกอบรมบุคลากรในบริษัทจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ทัดเทียมและแซงหน้าคู่แข่งในทางธุรกิจด้วยกันได้   เพราะเมื่อฝึกอบรมบุคลากรในบริษัทให้มีศักยภาพที่เต็มที่แล้วบริษัทก็จะมีการพัฒนาไปด้วย    หรือบุคคลที่ต้องการเพิ่มความสามารถและศักยภาพของตนเองการจัดฝึกอบรมก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นได้   ธุรกิจการจัดฝึกอบรมมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตที่ไม่ค่อยให้ความสนใจกันมากนัก   แต่ถ้ามองกันให้ลึกจริงๆจะเห็นได้ว่าธุรกิจการจัดฝึกอบรมกำลังมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ   เพราะโดยแท้จริงแล้วการที่เราจะพัฒนากิจการหรือธุรกิจใดให้ประสบความสำเร็จได้นั้นเราก็ต้องพัฒนาที่ตัวบุคลากรก่อนเป็นอันดับแรกให้บุคลากรมีความรู้   ความสามารถ  และความชำนาญในการทำหน้าที่หรือประกอบอาชีพนั้นๆจึงจะทำให้ผลงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด    จากในปัจจุบันดำเนินไปถึงอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้านี้    แนวโน้วของธุรกิจการจัดฝึดอบรมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น  และพัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่   ประชาชนจะให้ความสนใจกับการพํฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่ตนเองสนใจเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพ  กิจการ  หรือเพื่อพัฒนาความรู้   ความสามารถของตนเอง   ซึ่งจะนำไปพัฒนาธุรกิจของตนต่อไป ในอีกด้านหนึ่งคือฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทในอนาคตข้างหน้าอีก 5 ปีต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน   เพราะจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคลากรมีคุณภาพในการทำงานและพัฒนาบริษัทเพื่อแซงหน้าบริษัทคู่แข่งให้ได้   เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไม่มีจุดสิ้นสุด  

           อย่างไรก็ตามถึงแม้ธุรกิจการจัดฝึกอบรมจะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรได้ก็ตาม   แต่การที่จะพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคลากรเองด้วยว่าจะให้ความสนใจกับสิ่งที่ตนได้รับการฝึกอบรมหรือไม่   จึงจะเป็นการทำให้การจักฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   และแน่นอนว่าในอีก 5 ปีข้างหน้านี้ธุรกิจการจัดฝึกอบรมต้องพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน   และเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ    ส่วนหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรมีคุณภาพก็เกิดจากการฝึกอบรมที่ดีนั่นเอง   หวังว่าธุรกิจฝึกอบรมจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยาความเห็น (0)