ความเห็น 10902

กรรไกรตัดกิ่ง

นาย วันรัช บัวประดิษฐ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคลที่เป็นภูมิปัญาท้องถิ่น คือ

ตอบ การทำงานอะไรสักอย่าง เราต้องใช้ความอดทนและความพยายามแล้งจะประสบความสำเร็จเอง

2.นักเรียนควรนำภูมิปัญญาท้อถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ ในการเรียนหนังสือเราจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการอ่านหนังสือให้มากๆเพื่อที่จะทำให้เราเรียนหนังสือได้ดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรืเทคโนโลยีื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

ตอบ เตาและถ่านไม้นำมาใช้เผาเหล็ก

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

ตอบ เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติและเครื่องประกอบชิ้นส่วนกรรไกรเราจะใช้เครื่องจักรในการทำงาน เพียงแต่ให้มนุษย์เป็นคนขาย

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ จะจัดตั้งเป็นโรงงานขึ้น แล้วนำแรงงานชาวบ้านเข้ามาทำ และจัดส่งไปตามภูมิภาคและต่างประเทศ