บันทึกถึงชาวยุทธศาสตร์การพัฒนา...ทุกๆ ท่าน

เราชาวยุทธศาสตร์การพัฒนา ต้องร่วมมือกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมความรู้ หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ นำปัญญามาใช้ในการพัฒนาประเทศ

        บันทึกถึงชาวยุทธศาสตร์การพัฒนา...ทุกๆ ท่าน

        ผมเปิดบล็อก "ยุทธศาสตร์การพัฒนา" ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเวทีให้กับพวกเราชาวยุทธศาสตร์การพัฒนา  และผู้ที่สนใจในงานพัฒนาสังคมทุกๆ ท่าน หรือเป็นจุดเชื่อมชุมชนของชาวยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งอยู่ห่างไกลกันโดยระยะทาง แต่โลกไร้พรหมแดนแห่งนี้ พวกเราสามารถติดต่อกันได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว ..และไร้ขอบเขต เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นกันนะครับ

        การศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานขององค์กร พัฒนาชุมชนหรือแม้แต่การพัฒนาสังคมทั่วไปได้  ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ได้ในทุกๆ ที่ทุกสถานการณ์ อย่างกว้างขวาง

        สิ่งที่ผมนับว่าโชคดีที่สุดอีกอย่างในการก้าวเข้ามาเป็นนักยุทธศาสตร์การพัฒนา ก็คือ การได้เรียนรู้ตนเอง และการรู้วิธีเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด  และในชีวิตการทำงานปัจจุบันได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในทุกๆ งานที่ได้ปฏิบัติ ลองเข้าไปดูที่http://gotoknow.org/yutkpp หรือที่ http://kamphaengphet.doae.go.th ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้กลยุทธ์แทบทั้งสิ้น   อีกทั้งไม่เคยลืมและขอย้ำเตือนความทรงจำมาด้วยความเคารพถึงพวกเราทุกคนว่านักยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือนักกลยุทธ์ทั้งหลายว่าทางสถาบันฯ ได้กำหนดคุณลักษณะของพวกเราไว้ 6 ข้อด้วยกัน คือ

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม

     2. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์

     3. สามารถทำการวิจัย และใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นได้

     4. สนใจ ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

     5. เป็นผู้นำการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและท้องถิ่น และ

     6. เป็นผู้ทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ

        แต่ละข้อล้วนเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันแทบทั้งสิ้น  ดังนั้น จึงขอเป็นกำลังใจ และยินดีให้ความร่วมมือกับพวกเราชาวยุทธศาตร์การพัฒนาทุกๆ ท่าน ในการพัฒนาสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีขีดความสามารถในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมความรู้ หรือสังคมแห่งการเรียนรู้  นำปัญญามาใช้ในการพัฒนาประเทศสืบไป

 

วีรยุทธ  สมป่าสัก

14/12/48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (1)

ขอร่วมกระบวนชุมชนของชาวยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยคน  เข้ามาอัพคำหลักในบล็อกตามคำแนะนำโยมขจิต ฝอยทอง แล้วตามดูมาเจอ ยพ. อีกคน ดีใจมาก ร่วมเรียนรู้ด้วยคน

                            จำเริญในทิฏฐธรรม