รายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้า

ที่ผ่านมาได้ติดต่อประสานงานสมาชิกในบริษัทในการเข้าประชุม  ซึ่งมีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง  และหน้าที่หลักที่ต้องปฎิบัติต่อไป คือ การติดต่อประสานงานระหว่าง  ลูกค้ากับทางบริษัทในการแจ้งรายละเอียด ทุกอย่าง ในการเข้าร่วมโครงการแก่ลูกค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วราภรณ์ พิเศษกุลความเห็น (0)