Contact

รายงานความก้าวหน้า

  รายงานความก้าวหน้า  

ที่ผ่านมาได้ติดต่อประสานงานสมาชิกในบริษัทในการเข้าประชุม  ซึ่งมีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง  และหน้าที่หลักที่ต้องปฎิบัติต่อไป คือ การติดต่อประสานงานระหว่าง  ลูกค้ากับทางบริษัทในการแจ้งรายละเอียด ทุกอย่าง ในการเข้าร่วมโครงการแก่ลูกค้า

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 9711, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)