สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

"มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในด้านข้อมูล ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนคณะสงฆ์ในการพัฒนาด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชน ประชาชน นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคง เกิดสันติสุขที่ยั่งยืน"
 

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เทียบเท่าระดับกอง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด อยู่ภายใต้การบริหารงานแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด
          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร มีสำนักงานตั้งอยู่อาคารชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร  มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาภายในจังหวัด ปัจจุบันมีนายทุเลา พรหมพิชัย เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ได้สนับสนุนและสนองงานตามนโยบายของจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชุมพร มิติที่ ๔ การพัฒนาบุคลากร  โครงการจัดการความรู้ (Principle of Knowledge = KM) ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้
          ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ประกอบด้วย ๑) นายทุเลา พรหมพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  ๒) นายบรรลือ จันทร์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานศาสนา ๘  ๓) นายสุพจน์ คงทอง นักวิชาการศาสนา ๗  ๔) นายนับ ผลประทุม นักวิชาการศาสนา ๗  ๕) นายจรัญ มารัตน์ นักวิชาการศาสนา ๗
          ๒. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการจัดการความรู้ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน และ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้เข้าอบรม ๒ คน คือ นายบรรลือ จันทร์สวัสดิ์  และนายนับ ผลประทุม   รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ และ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้เข้ารับการอบรม ๓ คน คือ นายสุพจน์     คงทอง  นายจรัญ มารัตน์  และนายประยงค์ สุดสวาสดิ์
          ๓. ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ได้ระดมความคิดจัดทำ KV. ของสำนักงาน ดังนี้
"มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ในด้านข้อมูล ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนคณะสงฆ์ในการพัฒนาด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นำหลักธรรมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคง เกิดสันติสุขที่ยั่งยืน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรความเห็น (0)