วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  งานบริการศึกษา   
ได้มาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม   และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น