คุณกิจ ตอนที่ ๖

ผอ.โสภณ คงจังหวัด (ธกส.)

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีความประสงค์ที่จะให้ชุมชนของเราเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการนี้จริง ๆ เราคิดกันหลายเรื่องที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน แต่ทางทีมก็เห็นว่าน่าจะจับเอาเรื่องของกลุ่มองค์กรการเงินขึ้นมาก่อน เราจะสนับสนุนให้กลุ่มการเงินที่มีโดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง หากเข้มแข็งก็จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของการสร้างอาชีพ หากเข้มแข็งแล้วถือว่าเราจะบริหารจัดการในเรื่องของเงินทุนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะทำทุนเพื่อประกอบธุรกิจต่าง ๆ และต้องไปดุว่าอะไรที่มีความจำเป็นนอกเหนือไปจากองค์ความรู้ของเรื่องกองทุนหมู่บ้าน

การสร้างอาชีพ หรือการสร้างงานต้องดูศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน

ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันนะครับว่าเป็นโครงการของจังหวัด

ความรู้ที่เราจะมาพูดคุยควรจะเป็นความรู้เดียวกัน

บทบาทของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการมี 3 บทบาท 1.คุณเอื้อ 2.คุณอำนวย 3.คุณกิจ

คุณเอื้อ คือผู้ที่เอื้ออำนวยสนับสนุนให้การเรียนรู้ของชุมชนเข้มแข็ง โดยเอื้ออำนวยผ่านคุณอำนวย (ซึ่งผมในฐานะคุณเอื้อ)  การเรียนรู้ตรงนี้นี่นะ ต้องมีความเข้าใจโครงการก่อน ในเรื่องของ 9 องค์กรที่ร่วมมือกันทำก็มีการทำความเข้าใจกันหลายครั้ง ประชุมหารือกันหลายรอบมาก เนื่องจากเราในฐานะคุณเอื้ออย่างหนึ่งที่ต้องทำ คือ

1) สนับสนุนงบประมาณจากส่วนทางราชการ ส่วนงานเราที่ได้รับลงมายังโครงการนี้แบบบูรณาการ และโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าฯ CEO ก็จะได้รับการสนับสนุนตรงนี้ ทางหน่วยงานก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องของยานพาหนะ

2) จะให้การสนับสนุนเรื่องคน คนคือบุคลากรขององค์กรที่จะไปทำหน้าที่คุณอำนวย คุณอำนวยจริง ๆ คือ วิทยากรกระบวนการซึ่งท่านผู้ว่าฯได้พูดไว้ชัดเจน วิทยากรกระบวนการคือผู้ที่จะไปดำเนินการในการประชุมให้ประสบความสำเร็จ โดยดึงเอาศักยภาพของคุณกิจที่เข้าร่วมประชุมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางคุณเอื้อต้องสนับสนุนในเรื่องนี้

3) การบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการที่บันทึกไว้เราก็ต้องพร้อมรู้ทุกเรื่องจากกิจกรรมที่ทำมา โดยรับรู้เรื่องราวจากคุณอำนวยที่ลงปฏิบัติจริง

สิ่งที่ต้องการเห็น คือ

หลังจากที่เราเรียนรู้กันมาแล้ว ส่วนใหญ่ที่ทำนี่คือการแลกเปลี่ยนกันในชุมชน อยากให้เอาองค์ความรู้ที่เราแลกเปลี่ยนกันนี้มาทำเป็นคลังความรู้ พิมพ์เป็นตำรา

ในส่วนของคุณเอื้อก็ขอนำเรียนเรื่องราวเท่านี้นะครับ ผมมีความตั้งใจในฐานะที่ผมเป็นคุณเอื้อก็ต้องการที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ หากหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพี่น้องมีองค์ความรู้ที่แท้จริง ไม่ว่าความรู้นั้นจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าความรู้นั้นเกิดจากการเรียนรู้ตามประสบการณืหรือการเรียนรู้ที่เป็นตำรา สิ่งเหล่านี้เราจะมารวมกันเป็นตำราการเรียนรู้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผมก็ขอให้ท่านมั่นใจว่าพวกเราในส่วนราชการสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)