นาง สุนิสา อินทนิน

ครู อันดับ คศ.2
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
Usernamesunisain
สมาชิกเลขที่2031
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปี 2543 ได้รับได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตน ตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ประจำปี 2543

ปี 2551 ได้รับรางวัลครูต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปี 2551 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2550  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำเว็บไซด์ “ด้วยพระบารมีเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2553 รางวัลในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

ปี 2553 รางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ประเภทสื่อหนังสือเรียน รางวัลเหรียญเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา