เยี่ยมเยือน สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช มมส.

Rin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<p style="text-align: center" align="center"></p>

           

</span><p>          เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มีแผนการดำเนินงานที่จะเข้าเยี่ยมเยือนหน่วยงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทุกวงรอบการประเมิน  โดยอยู่ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม           </p><p>           วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 นี้ ก็เป็นวันแรกที่ได้ออกเยี่ยมเยือน คือ สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช โดยไปที่สำนักงานเลขาของสถาบัน ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ตึก SC2 ม.ใหม่)         </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">            ในการเข้าเยี่ยมเยือนครั้งนี้ มีผู้เยี่ยมเยือน (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ) 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ  (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) คุณประภารัตน์ เค้าสิม  คุณรัตน์ดา อาจวิชัย  และ ดิฉัน วัชรินทร์ แพงศรี  (บุคลากรศูนย์ฯ) ,  ผู้รับการเยี่ยมเยือน (สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช) ผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากร ทั้งหมด  8 ท่าน และผู้เข้าร่วมเยี่ยมเยือน (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) 2 ท่าน โดย รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา (ผู้อำนวยการสถาบัน)ได้กล่าวต้อนรับ และเลขานุการสถาบัน เป็นผู้นำเสนอ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div></p><div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div>

           

</span><p>          บรรยากาศ เป็นลักษณะการนำเสนอ ถาม-ตอบ และพุดคุยกัน โดยสถาบันได้บอกถึงจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของตัวเอง จากผลการประเมิน ดังนี้ </p><p>จุดเด่น</p><p>1. เป็นสถาบันที่มีการศึกษาวิจัย และบริการวิชาการที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน</p><p>2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p><p>3. เป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย การบริการวิชาการมาก</p><p>4. เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง</p><p>5. บุคลากรอยู่ในวัยทำงาน มีความร่วมมือกระตือรือร้นในการทำงาน</p><p>6. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา</p><p>7. มีการทำงานเป็นทีม</p><p>จุดที่ควรพัฒนา</p><p>1. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน้อย</p><p>2. ความไม่พร้อมและความคับแคบ/ จำกัดของสถานที่ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการวิจัย อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน สำหรับนิสิตของสถาบันฯ</p><p>3. บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ ยังมีน้อย </p><div style="text-align: center"></div>

   

</span><p>จากการเข้าเยี่ยมเยือนครั้งนี้ (ครั้งแรก) ก็คาดหวังไว้ว่า เป็นการติดตามความเคลื่อนไหวการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และชี้แจงในส่วนที่ยังไม่เข้าใจให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามที่หวังไว้.....          </p><p>ซึ่งบุคลากรของสถาบันที่เข้าร่วมในวันนั้น ก็มีความเห็นตรงกันว่า การเยี่ยมเยือนการดำเนินงานประกันคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น และรู้สึกมั่นใจที่จะเริ่มดำเนินงานในวงรอบต่อไปได้...</p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA_KMความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
 • พี่แวะมาให้กำลังใจคนทำงานและทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ยังคงสรุปได้กระชับ,  ได้ทั้งคำและความที่อ่านง่าย เข้าใจง่ายเหมือนเคยนะครับ
 • ขอให้สู้ ๆ ....ทั้งเพื่อการพัฒนาตนเอง
 • และพัฒนามหาวิทยาลัยของเรานะครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากค่ะ
 • อยากพัฒนาตนเองให้ดีกว่านี้มากเลยค่ะ...แต่ไม่รู้จะทำได้ดีแค่ไหน
เขียนเมื่อ 
 • ท่าทางเข้มแข็งมากเลย
 • ดีใจที่ได้อ่านเรื่องดีครับ
 • ขอบคุณครับผม
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องรินมาก

P
 

ที่ช่วยเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯอีกทางหนึ่ง เชื่อแน่ว่าความเหนื่อย ความล้า จากบุคลากรทุกคนที่เสียสละในครั้งนี้ จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรม น่าชื่นใจต่อไป

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านอาจารย์ขจิต ที่แวะมาเยี่ยมเยือนค่ะ
 • ที่จริงก็ไปเยี่ยมมาอีกหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่ได้เอาลงบล็อกค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่กัมปนาทมากๆค่ะ
 • น้องคนนี้คงต้องเรียนรู้ความเหนื่อยมากกว่านี้อีกหลายเท่า
 • รักศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ รักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรักประเทศไทยค่ะ ^__^
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านริน

 ตามมาเยี่ยมยามครับ ห่างเหิน G2K ไปหลายเพลา นะครับ