เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๗)

วัตถุประสงค์

ยิ่งเรียนรู้ยิ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ทางปัญญา เพื่อสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท ในระดับเครือข่ายจังหวัดและระดับสมาชิกให้ประสบผลสำเร็จตามปรัชญาแนวคิดเป้าหมายของสัจจะวันละบาทคือ “สร้างสังคมดีคนมีความสุข”
2.เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาความสามารถของกรรมการและสมาชิกของเครือข่ายสัจจะวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชนของจังหวัดสงขลาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ข้อนี้ท้ายทายมาก)

3.ประสานการสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันนี้ก็ท้าทายมากเพราะสิ่งที่เราเรียนีรู้ไป และมุ่งหวังก็คือผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าไปสู่นโยบายและคนรุ่นหลังเรา

การดำเนินงาน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับจังหวัดทุกวันที่ 16 ของเดือน เวลา 10.00 เริ่ม เรียนรู้ เที่ยงตรงหยุดรับประทานอาหารและคุยร่วมกัน 13.00 เริ่มใหม่ 15.00 น.หยุด ทำอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมองคืการเพราะฉะนั้นฝึกสัจจะในเรื่องของการดำเนินการประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันทำมาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 16 ของทุกเดือนจะเป็นการนัดกหมายโดยไม่มีหนังสือเชิยเข้าร่วมแต่เรามีสัจจะต่อกัน ระดับตำบลจะเจาะลึกที่ต.น้ำขาวซึ่งเป็นตำบลที่มีจุดเริ่มต้นก็จะมีการเรียนรู้หนึ่งครั้งเหมือนกันในแต่ละเดือนและจะมีกระบวนการเลียนแบบ

ระดับจังหวัด   จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับเป็นเจ้าภาพในการสัมมนา 1 วันเต็ม มีการประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจนในเรื่องของทำสวัสดิการวันละ 1 บาท ว่าจะสนับสนุนทุกตำบลในจังหวัด

ผลการดำเนินงานระยะ 5 เดือน

มีกลุ่มสัจจะลดรายจ่าย 1 บาท 50 กลุ่ม สมาชิก 25505 คน กองทุนสัจจะ ณ วันที่บันทึก 7 ล้านกว่าบาท ขณะนี้เพิ่มแล้ว ประมาณ 8 ล้านแล้วครับ กรรมการกลุ่มสัจจะได้ร่วมเรียนรู้ครั้งละประมาณ 90 คน

ทีมต.น้ำขาวซึ่งเป็นตำบลที่เริ่มต้นและมีฐานเดิมหลายเรื่องดีอยู่แล้วเพราะเป็นบ้านที่ครูชบ อยู่ และที่ที่ครูชบ พัฒนาแนวคิดในโรงเรียนก่อนที่จะลาออกจากราชการเพราะฉะนั้นน้ำขาวจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและโครงการวิจัยนี้ก็เจาะที่ตำบลน้ำขาว สมาชิก 1368 คน กองทุน 554871 บาท นี่คือเป็นเงินวันละ 1 บาทขณะนี้น้ำขาวมีเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล 1 หมื่นบาท และจาก พอช. 1 แสนบาท ยอดเงินนี้เป็นผลพวงจากการเรียนรู้ร่วมกันแล้วนำไปปฏิบัติและกลับมาสรุปและนำความรู้ใหม่ไปปฏิบัติเป็นวงจรเรื่อย ๆ

คนในพื้นที่ยังมองว่าสัจจะวันละ 1 บาท กับสัจจะออมทรัพย์เป็นเรื่องเดียวกันอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องการชี้ให้เห็นว่าสัจจะวันละ 1 บาท เน้นการให้ผู้อื่น สัจจะออมทรัพย์เป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมเรามาต่อยอดเท่านั้นเอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สรุปการประชุม

หมายเลขบันทึก: 9049, เขียน: 07 Dec 2005 @ 11:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)