ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

   < เมนูหลัก >

วิสัยทัศน์ 

         “เพชรบูรณ์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”

เป้าประสงค์ 

         1.มีการพัฒนาเกษตรกรรมคุณภาพ โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร และการผลิตสินค้าเกษตร ที่ปลอดภัย

         2.มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติ และบริการการท่องเที่ยวที่ประทับใจ ปลอดภัย โดยเพิ่มปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

         3.เป็นดินแดนเชื่อมต่อภาคเหนือ – ภาคอีสาน โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตร

         4.มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพื่อพัฒนาการเกษตรกรรมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา

         1.การพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

         2.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

         3.ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

แนวทางการพัฒนา

         1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

         2.การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีที่ประทับใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพื่อเป็นดินแดนเชื่อมต่อภาคเหนือ – ภาคอีสาน

แนวทางการพัฒนา

         การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทั้งสองภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป้าประสงค์มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

         บูรณาการแผนงาน/โครงการของส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัด

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)