ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก


บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็งขจัดความยากไร้ ใส่ใจทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว

   < เมนูหลัก >

วิสัยทัศน์

         “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็งขจัดความยากไร้ ใส่ใจทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”

เป้าประสงค์

         1.บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการจากรัฐด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         2.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการค้าชายแดน โดยเป็นจุดรองรับและประสานเชื่อมโยงการค้าชายแดนการผลิต การตลาด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

         3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้

         4.มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตลอดจนระบบข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บ้านเมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา

         1.ให้บริการประชาชนทุกระดับประทับใจ (จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ IT ที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานและภาคเอกชนรวมทั้งกำหนดขั้นตอน/ ระยะเวลาให้บริการประชาชนที่รวดเร็ว)

         2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้าถึงองค์ความรู้ (จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ด้วยการเรียนรู้สู่ IT และโรงเรียนกีฬาต้านยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อไปเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายเพิ่มการใช้สิทธิเลือกตั้งและลดบัตรเสีย

         3.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จัดคลินิก เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าและคาราวานบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่)

         4.อาหารสะอาดปลอดภัยสู่ครัวของโลก (โดยพัฒนาอาหารสู่เกณฑ์มาตรฐานและผลิตพืชผัก/ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ)

         5.จัดบริการทางสังคม ( ส่งเสริมประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน)

         6.สร้างพื้นที่สวยด้วยสีเขียว สะอาด และสวยงาม (Green – Clean – Beautiful) (โดยปรับปรุงสถานที่หน่วยงานให้สะอาด สวยงาม และจัดตั้งธนาคารขยะ)

         7.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (โดยจัดโครงการถนนปลอดภัย สร้างชุมชนให้น่าอยู่ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม On – line

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้าชายแดน

แนวทางการพัฒนา

         สร้างหุ้นส่วนพัฒนาการศึกษา การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน ปรับปรุงกระบวนการผ่านแดนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนสินค้าเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พัฒนาและจัดระบบบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจชายแดนและปรับปรุงผังเมืองรวม)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ขจัดปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา

         1.เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนระดับจังหวัดส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพไปสู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้ครบวงจร)

         2.สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน (จัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน “ตลาดกลางสินค้า” (TAKSIN MARKET) และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวจังหวัดตาก)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา 

         1.ปรับปรุงและอนุรักษ์สองฝั่งแม่น้ำปิง (โดยสร้างหาดทรายเทียมริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งขวา และจัดทำโครงการชาวตากร่วมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำปิงด้วยการสร้างแนวรั้วธรรมชาติ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำปิง)

         2.พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพ (จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์ (อำเภอแม่อุ้มผาง) โครงการ 2 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ล่องแก่งแม่ละเมา” อำเภอแม่สอด) และโครงการชุมชนฟื้นฟูระบบนิเวศและเสริมสร้างป่า)

         3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “ดอยสอยมาลัย” อำเภอบ้านตาก แม่ระมาดและสามเงา “น้ำตกห้วยกระทิง” “น้ำตกห้วยโป่ง” “น้ำพุร้อนห้วยปูลิง” อำเภอแม่ระมาด “น้ำตกป่าหวาย” “อุโมงค์วงกต” “บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยน้ำนัก”อำเภอพบพระ)

         4.พัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว (จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว)

         5.เสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว (โดยดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยว)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

หมายเลขบันทึก: 8933เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2005 11:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2012 16:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี