ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2

เป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นนำของประเทศไทย (RICE HUB OF THAILAND)

   < เมนูหลัก >

1.วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 

         “เป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นนำของประเทศไทย” (RICE HUB OF THAILAND)

2.เป้าประสงค์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Goals) 

         1.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตข้าว

         2.การพัฒนามูลค่าเพิ่มของข้าวให้สูงขึ้น

         3.เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวและส่งออกรายใหญ่ของประเทศ

         4.การยกระดับการพัฒนามาตรฐานข้าวโดยการวิจัยพัฒนา

         5.การท่องเที่ยวสร้างเสริมธุรกิจ

3.ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิต โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้

         1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต)

         2.พัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด

         3.พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตแบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มมูลค่า โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 

         1.สนับสนุนการแปรรูปข้าว

         2.พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

         3.การสร้างเอกลักษณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การตลาด โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 

         1.การจัดระบบการค้าให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม

         2.การค้าผ่านระบบแบบหักบัญชี

         3.ส่งเสริมการจัดทำสัญญาข้อตกลงทางการค้า CONTRACT FARMING

         4.จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพข้าว และรับรองคุณภาพและมาตรฐานข้าว

         5.จัดตั้งศูนย์กลางขนส่งข้าวและการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนา โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 

         1.การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว

         2.การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร

         3.การวิจัยและพัฒนาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

         4.การวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 

         1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

         2.สร้างเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว

         3.ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่นักท่องเที่ยว

         4.ศึกษาวิจัยศักยภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)