ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้

   < เมนูหลัก >

วิสัยทัศน์ 

         “อุตรดิตถ์ เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้”

ยุทธศาสตร์ 

         “พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ด้านผลไม้”

เป้าประสงค์ 

         1.เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลไม้ที่มีศักยภาพสูงประกอบด้วยทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ทุเรียนพันธุ์หลินลับแล

         2.เพิ่มมูลค่าการขาย ผลผลิตการเกษตร

         3.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านแรงงาน ด้านเงินทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปผลไม้ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง

แนวทางการพัฒนา

         1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนผลไม้พันธุ์พื้นเมืองเป็นผลไม้พันธุ์ดี โดยการอบรมและเผยแพร่การปรับเปลี่ยนผลไม้พันธุ์พื้นเมืองเป็นผลไม้พันธุ์ดี

         2.พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินในส่วนผลไม้ที่มีศักยภาพ

         3.พัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ปลูกผลไม้ที่มีศักยภาพ โดยสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตรขนาดบรรจุ 32,000 ลิตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำให้แก่เกษตรกรชาวสวนไม้ผล 200 ราย

         -การส่งเสริมผลไม้ปลอดภัย (Fruit Safety)

         4.พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมขนส่งผลไม้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกลไก ตลาดสู่การจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา

         1.ส่งเสริมการสร้างสัญลักษณ์ให้กับผลไม้และผลิตภัณฑ์จากผลไม้โดยจัดทำตราสัญลักษณ์ สติกเกอร์และผลิตภัณฑ์หีบห่อผลไม้ประจำจังหวัด

         2.รณรงค์การบริโภคผลไม้

         3.ฝึกอบรมเสริมทักษะวิทยากรเกษตรด้านคุณภาพสวนผลไม้ โดยการจัดฝึกอบรมวิทยากรเกษตรกร

         4.การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดผลไม้ โดยจัดตั้งคณะทำงานจัดหาส่วนแบ่งทางการตลาดในลักษณะ (MARKETING TEAM)

         5.จัดทำ Road Show ผลไม้ตามฤดูกาลทั้งในและนอกเขตจังหวัด

         6.การจัดทำ Land Mark โดยจัดสร้างเอกลักษณ์ ผลไม้จำลองบริเวณทางเข้าเมืองอุตรดิตถ์

         7.จัดหาสถานที่และสร้างตลาดกลางผลไม้บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล

         8.ดำเนินการ Account Trade ผลไม้ที่มีศักยภาพ

         9.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         10.จัดสร้างตลาดจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสและขับเคลื่อนกลไกการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดระบบบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดโดยมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนา

         1.ศึกษาพัฒนาและรวบรวมเทคโนโลยีการบริหารจัดการเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน นวตกรรม ด้านการเพิ่มมูลค่าการผลิต ระบบบัญชีกลุ่ม ระบบการตลาด ระบบเงินทุน การยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว

         2.เพิ่มมูลค่าจากโซ่การผลิต โดยเก็บเกี่ยวและขนส่ง การแปรรูปไม้ผล เช่น น้ำผลไม้ การทอดทุเรียนและอื่น ๆ การบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า

         3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเข้มแข็งโดยอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำ ภาวะผู้นำ การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยี

         4.ส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าจากโซ่การผลิตโดยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

         5.ส่งเสริมการตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยการจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมการตั้งกลุ่มเครือข่ายสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ สัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลไม้ที่มีศักยภาพประเภทเดียวกัน

         6.รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการผลิตและการจำหน่าย

         7.จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด

         8.การจัดตั้งธนาคารแรงงาน

         9.การรวมกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)