คลองสวย น้ำใส

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งใจลงเล่นงานในระดับรากหญ้า เลยมอบนโยบายให้ทุกจังหวัดจะต้องจัดทำโครงการ คลองสวยน้ำใส ขึ้นทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1โครงการ

ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งใจลงเล่นงานในระดับรากหญ้า เลยมอบนโยบายให้ทุกจังหวัดจะต้องจัดทำโครงการ คลองสวยน้ำใส ขึ้นทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1โครงการ ในขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพย์ฯ ก็ได้จัดทำคู่มือดำเนินงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อที่จะช่วยกันฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในลำคลองเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมชุมชน ให้มีความสะอาดและสวยงาม ( Clean & Green City ) โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนเป็นสำคัญ

กระทรวงทรัพย์ฯ มีแนวคิดว่า โครงการคลองสวยน้ำใส นั้น เป็นโครงการที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจาก คลอง กับ ชุมชน นั้นมีความผูกพันกัน วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ไหน แต่ไรมาล้วนมีความผูกพันและใกล้ชิดกับคลอง มาโดยตลอด ทั้งในเมือง และชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทนั้นได้อาศัยคลองเพื่อการดำรงชีวิตมาอย่างยาวนาน คำว่า คลองสวยน้ำใส จึงเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิถีชีวิตที่งดงามของพี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อก่อเกิดจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กระทรวงทรัพย์ฯ ได้วางจุดมุ่งหมายของโครงการไว้ดังนี้


1. จะต้องทำคลองสวยน้ำใส เพื่อให้เป็นต้นแบบที่สามารถก่อเกิดการขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ


2. เป็นกิจกรรมที่ต้องเน้นความประหยัด ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และตั้งอยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาของท้องถิ่น


3. สร้างสรรค์และระดมพลังการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้วิถีการดำรงชีวิตร่วมกัน

ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย นั้น ก็จะพิจารณาจากเงื่อนไขบางประการ เช่น ลำคลองที่มีความยาวไม่มากนัก  ประมาณ 3 กิโลเมตร และไม่ห่างไกลจากชุมชน  นอกจากนั้นยังจะต้องมีกิจกรรมในพื้นที่ เช่น ชุมชนอาศัยอยู่ มีร้านอาหาร โรงงาน เป็นต้น หรือบางทีอาจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ ขยะ ลำคลองตื้นเขิน เป็นต้น


คลองปริก ซึ่งเป็นคลองที่ถือว่าเป็นเส้นหลักตัดผ่านชุมชน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 7 ชุมชนของเทศบาลตำบลปริกของเรา  เห็นว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญต่อชุมชนมากลำคลองหนึ่ง  เทศบาลตำบลปริกก็เลยขอเข้าร่วมเป็นโครงการนำร่องตามโครงการคลองสวยน้ำใส ของ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ที่ผ่านมา ทีมงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นำโดย ท่าน ทสจ.สงขลา ก็ได้เข้ามาดศึกษาสภาพพื้นที่ สายคลองปริกตอนกลาง (บริเวณพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลปริก) เป็นเบื้องต้นแล้ว 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนท้องถิ่นความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
โครงการนี้ เทศบาลนครพิษณุโลกก็ร่วมครับ  ท่านนายกฯ