เชิญแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรุ  ระบบการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ   รวมถึงการค้นหาความรู้ (KDD)  ได้ที่บล็อกนี้ค่ะ  หรืออาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของระบบบริการสุขภาพ  หลักประกันสุขภาพ และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันความรู้ ความคิด  ประสบการณ์ของท่าน  ไปสู่การมีส่วนร่วมในสร้างสังคมอุดมปัญญา