Study Meeting on Methodology and Framework for Measurement of Knowledge Applications

 สถาบันเพิ่มผลผลิต ได้ส่งตัวแทนจากประเทศไทย คือ อาจารย์ ดร.เต็มจิต จากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร วัดไร่ขิง และ ผมไป ประชุมที่ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ วันที่ ๕ ถึง ๑๐ ธันวาคม ในกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอ ผลการดำเนินงานของ การจัดการความรู้ของประเทศ ที่เข้าร่วม ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจน การวางกรอบการวัดผลของการจัดการความรู้ของเอเซีย

 ผมคงต้องขออนุญาตท่าน "ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ครูของ KM ประเทศไทย" ที่จะนำผลการดำเนินงาน ของ "สคส" ไปนำเสนอ โดยศึกษาจากรายงานประจำปีที่ทาง สคส ๒๕๔๘ เผยแพร่ ( Link) เป็นหลักเนื่องจากเป็นการทำงานระดับชาติ คงต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์ที่ไม่ได้เรียนติดต่อด้วยวาจาเนื่องจาก มือถือท่านอาจารย์ติดต่อไม่ได้ในวันหยุด จึงเรียนท่านทาง Blog ครับ หากอาจารย์ขัดข้องประการใด แจ้งกลับทาง Blog ด้วยครับ ถ้าผมสามารถไปเปิด net ได้ที่อินโดนีเซียและ อีกส่วนคงต้องนำเสนอแนวทางของ "กพร" จาก www ที่มีอยู่ครับ

 ด้วยความเคารพ

JJ