Study Meeting on Methodology and Framework for Measurement of Knowledge Applications

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
APO ประชุม ที่ประเทศอินโดนีเซีย

Study Meeting on Methodology and Framework for Measurement of Knowledge Applications

 สถาบันเพิ่มผลผลิต ได้ส่งตัวแทนจากประเทศไทย คือ อาจารย์ ดร.เต็มจิต จากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร วัดไร่ขิง และ ผมไป ประชุมที่ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ วันที่ ๕ ถึง ๑๐ ธันวาคม ในกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอ ผลการดำเนินงานของ การจัดการความรู้ของประเทศ ที่เข้าร่วม ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจน การวางกรอบการวัดผลของการจัดการความรู้ของเอเซีย

 ผมคงต้องขออนุญาตท่าน "ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ครูของ KM ประเทศไทย" ที่จะนำผลการดำเนินงาน ของ "สคส" ไปนำเสนอ โดยศึกษาจากรายงานประจำปีที่ทาง สคส ๒๕๔๘ เผยแพร่ ( Link) เป็นหลักเนื่องจากเป็นการทำงานระดับชาติ คงต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์ที่ไม่ได้เรียนติดต่อด้วยวาจาเนื่องจาก มือถือท่านอาจารย์ติดต่อไม่ได้ในวันหยุด จึงเรียนท่านทาง Blog ครับ หากอาจารย์ขัดข้องประการใด แจ้งกลับทาง Blog ด้วยครับ ถ้าผมสามารถไปเปิด net ได้ที่อินโดนีเซียและ อีกส่วนคงต้องนำเสนอแนวทางของ "กพร" จาก www ที่มีอยู่ครับ

 ด้วยความเคารพ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)