ดร. จุฑารัตน์ นกแก้ว


อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Username
parrot
สมาชิกเลขที่
1855
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
 


 

1. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ นกแก้ว

2. วันเดือนปีเกิด 22 พฤษภาคม 2507

3. ที่อยู่ปัจจุบัน 129/171 ม.ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ ถนนกรุงเทพ ปทุมธานี ต.บางขะแยง อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

มือถือ 089 763 9593
 

4. วุฒิการศึกษา 

พ.ศ. 2529 อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) (เกียรตินิยม อันดับ 2)

วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2538 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) (ปร.ด.)

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ทุนการศึกษาพ.ศ. 2528 ทุนภูมิพล ประเภท รางวัลเรียนดี จากการสอบได้ค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุด

ในชั้นปีที่ 4 ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. ตำแหน่ง อาจารย์

7. ตำแหน่งทางบริหาร -

8. สถานที่ทำงาน ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทฑฯ 10900

โทร : โทร : 02 942 5800 ต่อ 3033 (ทำงาน)

email: jutharat.nok@stou.ac.th; jutharatstou@gmail.com;

jutharatstou@hotmail.com

9. ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2530- 2539 บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. พ.ศ. 2539-2547 บรรณารักษ์ 7 หัวหน้าหน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. พ.ศ. 2548 - มีนาคม 2557 บรรณารักษ์ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล

ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ

พ.ศ. 2557 – กรกฎาคม 2559 หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

สิงหาคม พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

10. ประสบการณ์ด้านการบริหาร

- หัวหน้าหน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักบรรณสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2539-2547

- หัวหน้าหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกลปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

- หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา (รักษาราชการแทน) พ.ศ. 2540 -2547

- หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ พ.ศ. 2557 – 2559

11. ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาชีพสารสนเทศ

 

ผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิชาชีพ

1) ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอเนื้อหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการจัดทำเครื่องมือวิจัยในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2) ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาและนักวิจัย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

3) ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการในงานวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ก่อนพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารห้องสมุดและวารสารในสาขาวิชาชีพสารสนเทศ

4) ผู้ประเมินบทความ (peer review) บทความภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference- CONSAL XVI) ปี 2558

 

กรรมการ/บรรณาธิการ 

- กรรมการในคณะกรรมการแผนกวิจัยและพัฒนา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.

2540-2541

- กรรมการและเลขานุการคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ปี พ.ศ. 2543 – 2546

- กองบรรณาธิการหนังสือ Libraries and Librarianship in Thailand: From Stone Inscription to Microchips ปี พ.ศ. 2542

- กรรมการชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ ปี พ.ศ. 2544-2546

  • อนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และการประชุม
  • คณะทำงานฝ่ายวิชาการในกองบรรณาธิการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาบรรณารักษ์

วิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ปี 2558

12. ประสบการณ์ในต่างประเทศ / กิจกรรมการประชุมระดับนานาชาติด้านวิชาชีพ

1) สอบแข่งขันและได้รับทุน มสธ. 12 ปี ประจำปี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปฝึกกอบรม

ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Management Workshop) ณ Science and Technology Information Center, National Science Council Taipei, Taiwan ระหว่างวันที่ 11 - 23 กันยายน 2538

2) สอบแข่งขันและได้รับทุนจากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด ( International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) องค์กรวิชาชีพสารสนเทศในระดับสากล ให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริการสารสนเทศ (IT in Information Services) ณ School of Information Management, Victoria University of Wellington, New Zealand ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2545

3) อาสาสมัครคณะทำงานฝ่ายพิธีการและปฏิคม สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่16 ปี หรือ The 16 th General Conference of Southeast Asian Librarians (CONSAL XVI) ระหว่างวันที่ 10 -13 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

13. ผลงานประภทตำราเรียน / เอกสารการสอนชุดวิชา/คู่มือ

เอกสารการสอนชุดวิชา/ตำราเรียน/ คู่มือ

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2546). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ

สำนักงาน หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.2 สำนักงานสมัยใหม่ หน้า 14-25 นนทบุรี: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2546). บริการยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริการและ

เผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.2 เรื่องที่ 9.2.1 บริการยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศด้วยมือ หน้า 64-68 เรื่องที่ 9.2.2 บริการยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบอัตโนมัติ หน้า 69-75 นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จุฑารัตน์ นกแก้ว. (2547). เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น: ตำราแบบเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เอมพันธ์.

จุฑารัตน์ นกแก้ว. (2550). ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ: ตำราแบบเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เอมพันธ์.

จุฑารัตน์ นกแก้ว. (2558). สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้: ตำราแบบเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เอมพันธ์.

จุฑารัตน์ นกแก้ว. (2558). คู่มือการปฏิบัติงานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกลบนเว็บไซต์.นนทบุรี: สำนักบรรณสารสนเทศ (เอกสารอัดสำเนา)

14. ผลงานประเภทงานวิจัย

จุฑารัตน์ นกแก้ว. (2543). รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจปัญหาการผลิตและการใช้บทเรียนช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา. นนทบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (ผู้ร่วมวิจัย)

จุฑารัตน์ นกแก้ว. (2547). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการใช้บริการศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.นนทบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (ผู้ร่วมวิจัย )

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2553). รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้าน

การศึกษาทางไกลในสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (หัวหน้าโครงการ)

จุฑารัตน์ นกแก้ว. (2558). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ 2558. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (ผู้ร่วมวิจัย)

15. ผลงานประเภทบทความวิจัย / บทความวิชาการ

กลิ่นปทุม ทองนาค จุฑารัตน์ นกแก้ว และอัมพร อู่รัชตมาศ. (2545). บริการสารสนเทศตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช,14(1), 36-46.

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2544). ERIC: แหล่งสารสนเทศด้านการศึกษา. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช,

14(3), 110-122.

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2545). สารสนเทศเด็กไทยบนอินเทอร์เน็ต.วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช,

15(2), 5-15

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2553). การจัดบริการห้องสมุดเพื่อการเรียนทางไกลระดับอุดมศึกษา.วารสารห้องสมุด,

54(1), 51-58.

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2555). กรอบวัฒนธรรมบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. อินฟอร์เมชั่น,

19(2), 1-19.

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2555). การวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลในสำนัก

บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช E-JODIL Electronic Journal of Open

and Distance Innovative Learning , จาก

http://e-jodil.stou.ac.th/user/sendjodil.aspx?idin...

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2555). บริการที่เป็นเลิศของห้องสมุด: การศึกษาผ่านมุมมองวัฒนธรรมองค์กร.

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 5(1), 63-79.

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2557). ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด: แหล่งสนับสนุนการศึกษาแบบเปิดที่ทรงคุณค่า.

วารสารห้องสมุด, 58(1), 63-76.

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2561). ทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาแบบเปิดกับการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0.

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 11(2), 66-86.

จุฑารัตน์ นกแก้ว.(2564). ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนด: การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย.

วารสารห้องสมุด, 65(1), 63-76.

16. ผลงานประเภทเอกสารเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บไซต์สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. 

(http://library.stou.ac.th) ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน

 

1) เครือข่ายสังคม : การประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนทางไกล

2) ซอฟตแวรเพื่อสังคม: ระบบสารสนเทศของนักศึกษารุนใหม่

3) ฐานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล สํานักบรรณสารสนเทศ

4) Directories of Open Access Journal: เครื่องมือช่วยค้นวารสารแบบเปิด

5) Distance learning eLearning and Online learning

6) แนะนําคําศัพท์เกี่ยวกับการเรียนทางไกล

7) แนะนําหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

8) บริการสนับสนุนนักศึกษาในระบบเปิดและการศึกษาทางไกล

9) มหาวิทยาลัยเปิดเพื่ออะไร

10) แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดกับการสนับสนุนการเรียนรูของผู้เรียนทางไกล

11) อยางไรจึงเปนการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกสในยุคปจจุบัน

12) Open Access Journal ด้านการศึกษาทางไกล

13) E learning

14) Open Educational Resources: แหลงทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการเรียนทางไกล

15) Open Educational Resources: คุณลักษณะและเกณฑการพิจารณา

16) Open Educational Resources: สิทธิ์การใช้

17) Open Learn: Open Education Resource website E learning

18) TCU Globe way: เว็บไซต์รวบรวมและจัดเก็บแหล่งความรู้วิจัยและวิชาการ

19) ICDL: ฐานข้อมูลการศึกษาทางไกล

20) ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล

21) ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกลบนเว็บไซต์

22) ICDE: องค์กรระดับสากลด้านการศึกษาทางไกล

23) รางวัลความเป็นเลิศด้านการศึกษาทางไกล

24) MOOCs: การเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์

25) สื่อสังคมออนไลน์@มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

26) การศึกษาระบบเปิด มหาวิทยาลัยเปิด การเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน: อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

27) โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล: แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ได้เขียนบล็อกบรรณสาระความรู้ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. (http://library.stou.ac.th) และบล็อก Go to know (https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/

17. อาจารย์พิเศษ

1) อาจารย์สอนเสริมชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2540

2) อาจารย์พิเศษวิชาการสืบค้นสารสนเทศ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สถาบัน ราชภัฏสวนสุนันทา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2545 

3) อาจารย์พิเศษวิชาสารนิเทศเพื่อการสื่อสารมวลชน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2545

4) อาจารย์พิเศษรายวิชา serial publication, Reading Promotion ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2556

5) อาจารย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ ประสบการณ์บริการสารสนเทศจากนักวิชาชีพ ในรายวิชา 436205 การบริการสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปี พ.ศ. 2557 – 2560

6) อาจารย์พิเศษรายวิชา ทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร์ ปี พ.ศ. 2565

18. วิทยากร

วิทยากรภายใน

1) วิทยากรบรรยายประกอบการสาธิต การใช้ห้องสมุดและสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องสมุดสังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง โดยบรรยายประกอบการสาธิตการจัดบริการห้องสมุด การใช้ห้องสมุดและการค้นสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนทางไกล การอ้างอิงวรรณกรรมในงานวิจัย

2) วิทยากรถ่ายทอดความรู้และให้ประสบการณ์การจัดทำดุษฎีนิพนธ์ด้านสารสนเทศศาสตร์กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

3) วิทยากรบรรยายประกอบการสาธิตการอ้างอิงวรรณกรรมในงานวิจัย ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทางไกล จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2557

วิทยากรภายนอก

1) วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ การอ้างอิงวรรณกรรม การค้นคว้าข้อมูลเพื่อการวิจัยให้กับบรรณารักษ์จากชมรมห้องสมุดในวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ ศาลยุติธรรม และผู้สนใจทั่วไป (2543-2554)

2) วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการจัดทำสาระสังเขปบทความด้านการศึกษาทางไกลแก่นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2556

3) วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลวิชาการ แก่บุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี พ.ศ.2553

4) วิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การจัดทำฐานองค์ความรู้ แก่บุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิเคราะห์และการบริหารจัดการ ณ สำนักงานสภาฯ ศูนย์ราชการฯ ปี พ.ศ. 2556

5) วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยในงานวิชาชีพให้กับบุคลากรห้องสมุดในวัน

ครบรอบวันสถาปนาหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2556

6) วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความรู้ภายในหน่วยให้กับกำลังพลเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และสามารถจัดทำแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยได้ ตามนโยบายของกองทัพบก ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19. งานวิชาการอื่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- กรรมการออกข้อสอบวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2557 -ปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี