ตารางกำหนดการสัมนา ภาคเรียนที่ 2/2548
ลำดับ รหัส ชื่อ -สกุล   8/12/2548 9/12/2548
1 48202295 จิราพัชร จันทร์แก้ว   Jirapachara  Jankaew 5  
2 48300016 ไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา   Phaisan Doungchack N Ayuthaya 1  
3 48300073 ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ   Chairote Yaiprasert 3  
4 48300081 พีระศักดิ์ แสงอรุณ   Peerasak  Sangarun 4  
5 48300099 วัชรพงศ์ ศรีแสง   Wacharapong Srisang 2  
6 47300025 มนิต พลหลา   Manit Pollar  6  
7 47300033 สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ   Supanee Liengpornpan 7  
8 47300041 สุภาพร สุทิน   Suparporn Sutin   1
9 46203857 กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ   Kittisak Jitkue   2
10 46203881 วัชรี รวยรื่น   Watcharee Ruairuen   3
11 46300075 แสงเทียน อยู่เถา   Sangtien Youthoo   4
12 45300035 วราภรณ์ ปรีชาพร   Warabhorn Preechaporn   5
13 45300076 สิทธิชัย กุลศรี   Sitthichai Kulsri   6
14 44300044 อรอนงค์ บุญคล่อง   Ornanong Boonklong   7
หมายเหตุ 
เวลาสัมนา  10.00 -15.00 น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
1,2,3,4 คือลำดับการนำเสนอ