F2F กับ GotoKnow.org Developers ที่ KM Forum

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เดินเร็วกว่าล่วงหน้าไป 5 ก้าว (ลักษณะของผู้หญิงยุคใหม่ แซว...) อาจารย์ก็ได้หันและเดินกลับมา (เห็นไหมถึงล่วงหน้าไปก็ต้องหันมาคอย... แซว 2...)

     อีกสิ่งหนึ่งที่ผมไปร่วมงานงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 คือการได้ ลปรร.กับ อ.ดร.ธวัชชัยฯ และ อ.ดร.จันทวรรณฯ โดยเฉพาะที่อาจารย์ได้นำเสนอไว้ในประเด็น PlanetMetter ก็ยังไม่เข้าใจ แต่เห็นประโยชน์อยู่มากหลังจากได้งานบันทึกที่ อ.ดร.จันทวรรณฯ ได้เขียนไว้แล้ว

     ผมลงไปที่คลินิก Bloggers ชั้น 3 ช่วงพัก ก็ได้พบกับการบรรยายของ อ.ดร.ธวัชชัยฯ เสียงดัง ฉะฉาน ครั้งแรกเราได้ทักทายกันเพียงการมองหน้า-สบตา เพราะการตอบข้อซักถาม และการบรรยายกำลังออกรสอยู่ ผมยืนเก็บความรู้ที่กระเซ็นออกมาจากการถาม-ตอบ ถึงทิศทางการ blog กัน และการพัฒนาไปในอนาคต มีเรื่องหนึ่งที่ผมเขียนไปแล้ว คือ การ blog ด้วยเสียงด้วย ผมสังเกตเห็นผู้หญิงอีกคนที่นั่งที่เก้าอื้ คล้าย อ.ดร.จันทวรรณฯ ในรูป แต่ไม่น่าใช่เนื่องผมเห็นเขาจดบันทึกสิ่งที่ อ.ดร.ธวัชชัยฯ บรรยายลงในแผ่นพับ gotoknow.org ก็เลยไม่ได้ทักทาย (ถึงทักก็ผิดคน)

     ที่หน้าห้อง KM ราชการ ผมก็ได้ F2F อีกครั้งกับ อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน โดยทันทีที่ผมพบกับ อ.ดร.ธวัชชัย ผมก็ได้ถามถึง อ.ดร.จันทวรรณ ซึ่งเดินเร็วกว่าล่วงหน้าไป 5 ก้าว (ลักษณะของผู้หญิงยุคใหม่ แซว...) อาจารย์ก็ได้หันและเดินกลับมา (เห็นไหมถึงล่วงหน้าไปก็ต้องหันมาคอย... แซว 2...) เราได้พูดคุยกันในหลาย ๆ ประเด็น รวมถึงการพัฒนาที่ต้องรวบรวมและถามเอาจากความต้องการของผู้ใช้ ผู้พัฒนาเป็นผู้กำหนดกรอบที่เป็นวัตถุประสงค์

     อาจารย์ทั้ง 2 ยังได้พูดถึงการทำ workshop ของกลุ่ม bloggers ด้วย ว่าน่าจะลองทำ ผมแอบเห็นด้วยกับอาจารย์ไว้ที่บันทึกนี้ เพื่อพัฒนา GotoKnow.org เป็น ขุมความรู้ต่อไป

     ก็ได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้ว PlanetMetter เป็นส่วนที่เหมาะกับการอยู่บน server ไม่ใช่ desktop แต่ก็ยังอยากได้ระบบที่คล้าย ๆ กันนี้ แต่อยู่บน desktop ได้ เป็นระบบเล็ก ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)