วันนี้ได้ฟังเพื่อน ๆ พูดถึงประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการฝึกงานในครั้งนี้เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนได้มีประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมกับสิ่งใหม่ ๆ ของสถานฝึกงาน ได้เห็นผลงานของเพื่อน ๆที่ได้ทำในสถานฝึกงานเช่นสติ๊กเกอร์ณรงค์ ภาพโปรสเตอร์ พร้อมทั้งทราบถึงปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ภาระงานที่เพื่อน ๆ ได้รับมอบหมาย อีกทั้งวันนี้ยังได้รับใบสลิปธนาคาร และใบแจ้งขอสำเร็จการศึกษาซึ่งต้องประชุมแนะนำเพื่อน ๆให้เข้าใจถึงระบบวิธีการและรูปบัณฑิตที่ต้องถ่ายติดหลักฐานต่าง ๆ