ถึงโรงเรียนราชวินิตเวลา 07.30น. ก็ได้จัดสถานที่และซ้อมคิวนักเรียนผู้บรรยายนิทรรศการในงานราชวินิตร่วมใจในอีกห้าห้องที่เหลือโดยห้องที่ถ่ายทำเป็นห้องแรกในวันนี้คือห้องเรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยเป็นการจัดแสดงผลงานการศึกษาค้นคว้าและทดลองของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ตามโครงงานในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจำนวน 2 รางวลคือรางวัลรองชนะเลิศเครื่องห่อพลาสติกถนอมอาหารและโครงงานคณิตศาสตร์กล่องมหัศจรรย์ ซึ่งพบสภาพปัญหาคือต้องเตรียมของทดลองให้พร้อมก่อนการบันทึกเทปซึ่งต้องรอครูผู้ควบคุมห้องนิทรรศการห้องนี้มาเซตของเข้าท่ พร้อมทั้งยังต้อซ้อมนักเรียนให้แม่นยำเรื่องบท เพราะห้องนี้มีนักเรียนจำนวนค่อนข้างมากที่ต้องนำเสนอผลงานการศึกษาตามโครงงานการศึกษา ตอนเช้าถ่ายเสร็จไป 3 ห้อง ตอนบ่ายถ่ายทำต่อจนหมด 7 ห้องนิทรรศการ  จนถึงเวลา 16.15น. จึงเดินทางกลับบ้านพร้อมทั้งช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บเครื่องมือในการถ่ายทำไปยังห้องโสตทัศน์