การต้อนรับใครว่าไม่สำคัญ...

 

ในความเป็นประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยเรา  มีสิ่งที่น่าชื่นชม  ผู้คนนิยมไกลไปทั่วโลกอย่างหนึ่งคือ 

 ความมีน้ำใจงาม  ความมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสของคนไทย   จนได้รับฉายาว่า  สยามเมืองยิ้ม 

  ในการต้อนรับแขกเมือง  เวลามาเที่ยวเมืองไทย  และได้รับความประทับใจ  เมื่อได้สัมผัสกับความเป็นวัฒนธรรมไทยที่ได้ให้การต้อนรับดังกล่าว 

 เมื่อมองการต้อนรับมักแบ่งออกเป็น 2 ประการ ดังนี้

 

1 .  การต้อนรับด้วยสิ่งของ  หมายถึงสิ่งของที่เป็นเครื่องระลึกถึงกันส่งมอบให้กันด้วยความจริงใจ  หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

2 .  การต้อนรับด้วยธรรม  หมายถึงเป็นอัธยาศัยมีไมตรีเป็นกิริยาท่าทางที่บ่งบอกการเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยความมีเมตตาธรรม

 เมื่อเราเข้าใจการต้อนรับทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติได้เลยครับ