คณะสหเวชศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ภาควิชา คือ ภาควิชากายภาพบำบัด ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และภาควิชารังสีเทคนิค  ซึ่งแต่ละภาควิชาก็มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ทางหน่วยพัสดุได้สรุปค่าใช้จ่ายค่าวัสดุโครงงานวิชาชีพ ของ 4 ภาควิชา  ตามรายละเอียด click