หน่วยพัสดุได้จัดทำสรุปค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณรายได้  ประจำปี 2549 โดยแยกตามหน่วยงาน  คลิกดูรายละเอียด