คณะสหเวชศาสตร์  ม.นเรศวร  มีภาควิชา 4 ภาควิชา  1  สำนักงานและ 2 ศูนย์ฯ  หน่วยพัสดุได้จำแนกการเบิกหมวดค่าวัสดุเพื่อจักได้ทราบค่าใช้จ่าย  โดยระบุแยกเป็นรายวิชาพร้อมสรุปตอนสิ้นปีงบประมาณเพื่อเป็นการประมาณค่าใช้จ่าย ในปีต่อไป  ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล  ดูรายละเอียด