ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษา  ณ ต่างประเทศ  ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2549  คณะสหเวชศาสตร์ ได้คัดเลือกนิสิตเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 คน จาก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ , ภาควิชารังสีเทคนิค และภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นั้น

       คณะสหเวชศาสตร์  จึงได้จัดโครงการความร่วมมือและศึกษาดูงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ( ณ ประเทศสิงคโปร์)   ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2550 คณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์  ประกอบด้วย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.มาลินี  ธนารุณ)   ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร  ดร.วันวิสาข์  บุญเลิศ และอ.ดวงเดือน    สิริวิทยาวรรณ