ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะสหเวชศาสตร์ ปี 2547-2549

ดัชนีที่4.3 ผลงานวิจัย

       งานวิจัยได้สรุปข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2547-2549 ซึ่งรวมทั้งสิ้น 14 ผลงาน   ดังนี้

       - ปี 2547       จำนวน  1    ผลงาน

       - ปี 2548       จำนวน  4    ผลงาน

       - ปี 2549       จำนวน   9   ผลงาน  

    

 ปีการศึกษา

ชื่อโครงการวิจัย  

วารสารที่ตีพิมพ์ 

 2547

1.การแสดงออกและการแยกบริสุทธิ์ของโปรตีนส่วนนอกของ วารสารเทคนิคการแพทย์
  เชื้อLeptospira (LipL32) ในแบคทีเรีย Escherichia ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 :
  coli.  หัวหน้าโครงการ : อ.เริงวิทย์  บุญโยม  663-671.

 2548

1.ผลของการบริหารท่าฤาษีดัดตนต่อความสามารถการทรง

วารสารกายภาพบำบัด.
 

ตัวอ่อนความตัวของสะโพกและลำตัวในนิสิตหญิงสุขภาพดี

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3/2548
  ม.นเรศวร หัวหน้าโครงการ : อ.ปริญญา  เลิศสินไทย : 52-71
  2.Bone Mineral Density and Its Associated วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร.
  Factors in Naresuan University Staff ฉบับที่ 3 /2548 : 13-18
  หัวหน้าโครงการ : อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  
  3.การป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วยของนักรังสีเทคนิคไทย วารสารรังสีเทคนิค. 2548
    ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-3/2548
  : 65-71.
  4.The Invention of Cassette Holder Used วารสารรังสีเทคนิค.30
  in Radiology หัวหน้าโครงการ : อ.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 2548;30 (1-3):
    19-21.

 2549

1.Current Knowledge Regarding วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร.
  Osteoporosis Among Women in the ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  :
  District of Phitsanulok 17-22 (พ.ค.-ส.ค.49)
  หัวหน้าโครงการ : อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  
  2.Point-of-Care Testing on a Mobile The Journal of  Near-
  Medical Unit in Northern Thailand: Patient Testing &
  Screening for Hyperglycemia, Technology.
  Hyperlipidemia,and Thalassemia Trait December 2006,
  หัวหน้าโครงการ : ดร.วันวิสาข์  บุญเลิศ Volume 5, Issue 4
    164 – 167
  3.การตรวจหา methicillin-resistant บทความรวมเล่ม fullpaper
  Staphylococcus aureus โดย การเพิ่มปริมาณของยีน การประชุมทางวิชาการนเรศวร
  mecA  และ femA วิจัย ครั้งที่2 วันที่ 28-29
  หัวหน้าโครงการ : ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร ก.ค.49 ณโรงพยาบาล
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  4.ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดความแรงไอโอดีนรังสีสำหรับ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร.
  ผู้ป่วยโรคคอพอกเป็นพิษ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3  :
  หัวหน้าโครงการ : อ.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 43-48 (ก.ย.-ธ.ค. 49)
  5.การศึกษาความจุปอดของบุคลากรที่สูบบุหรี่ บทความรวมเล่ม fullpaper
  ในมหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมทางวิชาการนเรศวร
  หัวหน้าโครงการ : อ.สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์ วิจัย ครั้งที่2 วันที่ 28-29
  6.การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายเพื่อความมั่นคง วารสารกายภาพบำบัด.
  ของกระดูกสันหลังส่วนเอว 2 วิธี ต่อความทนทานของกล้าม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2/2549
  เนื้อหน้าท้องแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหวในกลุ่มตัวอย่าง :1-16. ก.ย. – ธ.ค. 49
  เพศชาย  
  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปนดา  เตชทรัพย์อมร  
  7.ผลของดนตรีต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอด วารสารวิทยาศาสตร์และ
  เลือดในขณะออกกำลังกาย เทคโนโลยีการกีฬา.
  หัวหน้าโครงการ : อ.กนกวรรณ  ศรีสุภรกรกุล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : 59-76.
    (ก.ค.49)
  8.Mean Glandular Dose from Routine วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร.
  Mammography ปีที่14ฉบับที่ 3  : 19-26
  หัวหน้าโครงการ : อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง ก.ย.-ธ.ค.49
  9.ผลของสุคนธบำบัดต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของ วารสารวิทยาศาสตร์และ
  หัวใจและค่าความพยายามในขณะออกกำลังกาย เทคโนโลยีการกีฬา.
  หัวหน้าโครงการ : อ.กนกวรรณ  ศรีสุภรกรกุล ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 :
     : 115-125. (ธ.ค.49)
      หมายเหตุ  ** คือ วารสารที่มีผู้ประเมินอิสระ

 (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่4-3 ผลงานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 83001, เขียน: 10 Mar 2007 @ 13:23 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)