ในยุคสังคมแห่งความรู้  การจัดการความรู้ ( Knowledge management) คือ เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับบุคคลและองค์กร  การเริ่มต้นที่การจัดการกับตนเองเป็นเรื่องที่ง่ายสุด ความร่วมแรงร่วมใจจากคนในองค์กรเป็นความยากที่ตามมา หากก็ยังมีความเป็นรองต่อ การรับรู้และจิตสำนึกร่วมของบุคคลในองค์กรต่อการการจัดการความรู้อย่างเพียงพอเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  

    ในองค์กรทางการศึกษาจึงควรให้ความสำคัญกับอาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (learning person) โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถสร้าง คุณค่าในภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเสรีภาพ อิสรภาพทางวิชาการ สามารถพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มบุคคล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการจัดการความรู้อย่างพอเพียงอันจะนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ยั่งยืนในอนาคต

     การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) หรือ องค์กรเคออร์ดิก (chaordic organization) จึงควรเริ่มจากการที่บุคคลมีความรู้ในหลักการพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้  การมีความคิดริเริ่ม มีความมั่นใจ มีอิสระในการคิด และสามารถนำความคิดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดและทำร่วมกัน ผ่านการเชื่อมโยงในกิจกรรม / ภารกิจที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม การผลิตผลงานวิชาการ การศึกษา การพัฒนาตนเอง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นต้น                     

     ที่นี่เป็นเวทีแรกที่ผู้จัด มุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่ทุกท่านที่มีความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่เป็นอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน  ด้วยความยินดีและขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น และขอขอบคุณ  gotoknow.org และผู้บริหารที่เอื้อสำหรับแหล่งเรียนรู้แห่งนี้

                                                             *****ขอบคุณค่ะ******