ดร.สรฤทธ จันสุข

ผู้พยายามพัฒนาชุมชนด้วยการอบรมความรู้ให้มีชีวิตสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
กรมการพัฒนาชุมชน
Usernamesorarit
สมาชิกเลขที่5825
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นักพัฒนาผู้แสวงหาความรู้ประยุกต์สู่ความเข้มแข็งของมนุษยชาติ

นักพัฒนาผู้พยายามเปลี่ยนทัศนคติการพัฒนาชุมชนให้สมดุลกับปัจัจยที่ใช้ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสรรพสิ่งบนโลกใบเดียวกัน

นักต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของคนดีและสังคมที่ดี

ชาวนาผู้ละทิ้งการทำนาที่ไม่ได้เต็มที่มาใช้วิถีที่สร้างความมั่นคงให้กับมนุษยชาติ

 

การศึกษา

 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

มัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองบัว  สปอ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

รางวัลที่ได้รับ

 

คนดีที่อยากบอก 

ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด  จาก กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2551

คนดีที่อยากบอก 

จาก ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 11  กรมการพัฒนาชุมชน  พ.ศ. 2551

 ศิษย์การศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น   

สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม   จาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2545

 

บทความ

 

องค์ประกอบการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

Community Development Factors According to the Sufficiency Economy Philosophy

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว)   ปีที่ 1   ฉบับที่ 1   เดือน ม.ค.-มี.ค. 2553

การศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

A Study of Community Development Indicators according to the Sufficiency Economy Philosophy

วารสารวิชาการ ม.อบ.        ปีที่ 11    ฉบับที่ 1   เดือน ม.ค.-เม.ย. 2552

ความสุขที่พอเพียง  

วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 46      ฉบับที่ 2   เดือนกุมภาพันธ์ 2550

จริงใจไม่จน  

วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 45      ฉบับที่ 7   เดือนกรกฎาคม  2549    

เพียงพ่อก็พอเพียง   

วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 45      ฉบับที่ 6   เดือนมิถุนายน    2549

เกมชีวิต 

วารสารพัฒนาชุมชน          ปีที่ 45   ฉบับที่ 5   เดือนพฤษภาคม  2549

ชุมชนนักพัฒนาสู่การเรียนรู้อนาคต 

วารสารพัฒนาชุมชน          ปีที่ 45    ฉบับที่ 2    เดือนกุมภาพันธ์ 2549

นักพัฒนากับวิชาพูด   

วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44   ฉบับที่ 12  เดือนธันวาคม    2548

นักพัฒนากับชาวบ้าน       

วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44      ฉบับที่ 9    เดือนกันยายน    2548

จริยธรรมนักพัฒนา   

วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44   ฉบับที่  3   เดือนมีนาคม      2548        

ไปดูเขาแต่งงานที่บ้านนา...มา   

วารสารพัฒนาชุมชน          ปีที่ 43    ฉบับที่ 12  เดือนธันวาคม    2547

เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน   

วารสารพัฒนาชุมชน          ปีที่ 43   ฉบับที่ 9    เดือนกันยายน   2547

พัฒนากรพันธุ์ใหม่ พัฒนากรพันธุ์แท้ 

วารสารพัฒนาชุมชน          ปีที่ 43    ฉบับที่ 7   เดือนกรกฎาคม  2547

 

คติประจำใจ    

-  เหนือความคิด ความรู้ และความสามารถ  ยังมีความคิด ความรู้ และความสามารถ

ที่เหนือกว่า  ให้ความจริงมากกว่า

-  Above the knowledge the ability, There are still more knowledge and

Abilities that offer more reality.