การพัฒนาชุมชนมีจุดเริ่มอยู่ที่ชุมชน เรื่อยจนถึงจุดสุดท้ายจบที่ชุมชนเช่นกัน