คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องสโลป ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์   โดยมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

       1. เรื่อง การขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

           บรรยายโดย  อาจารย์ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์  (ภาควิชารังสีเทคนิค)

       2. เรื่อง  การขอทุน IRPUS 

           บรรยายโดย อาจารย์ธันยวีร์  เพ็งแป้น (ภาควิชารังสีเทคนิค)

บรรยายกาศภายในงาน