คณะสหเวชศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษณ์ไว้ใน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2549 (น.12)

(คลิก)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2549 (น.80)

(คลิก)