กศน.  บางขันได้รับความอนุเคราะห์  ช่วงเวลาจัดรายการ  "กศน. เพื่อชุมชน"  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเนื้อหาสาระของงานการศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง  ทางคลื่น  FM. 88.5  ทุกวันศุกร์  เวลา  09.00-10.00  น.   จากสถานีวิทยุชุมชนอำเภอบางขัน  อาคารภูผาสวรรค์  โรงเรียนบางขันวิทยา

                  วันนี้  วันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2550  มีนายชะยางกูร  ทรงแก้ว และนายธีรพงษ์  ทองอ่อน  ดำเนินรายการ  "กศน. เพื่อชุมชน"  โดยมีเนื้อหาสาระและข่าวสารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ดังต่อไปนี้

                          -    การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า  ประจำภาคเรียนที่ 1/2550

                         -    นักศึกษา กศน.  ตัวอย่าง   เนื่องจากนางสุนิษา  รัตนบุรี  ได้รับการคัดเลือก เป็น อสม. ดีเด่นระดับภาค  และวันนี้ทางคณะกรรมการระดับประเทศ ได้มาประเมินเพื่อเป็น อสม. ดีเด่นระดับชาติ         

                         -   ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในปีงบประมาณ  2550