โครงการ TO BE NUMBER ONE

รวมพลคนสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE เพชรบูรณ์

บันทึกสรุปไว้ก่อน ประเดี๋ยวจะลืม

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ปี 2546  ตามยุทธศาสตร์  3 ประการ ดังนี้

ó  ยุทธศาสตร์ที่ 1   การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) สร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

(2) สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม

(3) สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในกลุ่มตนเอง เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (4) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ó     ยุทธศาสตร์ ที่ 2   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน

(1) เพื่อให้ผู้นำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนและแกนนำครอบครัว สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนซึ่งจะช่วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในอนาคต

(2) เพื่อให้ผู้นำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนและแกนนำครอบครัวสามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตแก่เยาวชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

(3) เพื่อให้ผู้นำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนและแกนนำครอบครัวได้รับการสร้างเสริมทักษะการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น ซึ่งอาจจะช่วยให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด

ó     ยุทธศาสตร์ ที่ 3   การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ

(1) สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพและยาเสพติดในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

(2) พัฒนาศักยภาพผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพและยาเสพติดในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

(3) สถานบริการสาธารณสุขมีบริการปรึกษาที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพและยาเสพติดโดยเฉพาะสำหรับวัยรุ่น

จนถึงปี  2549 ชมรม TO BE NUMBER ONE  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนชมรมเครือข่าย 881  ชมรม สมาชิก จำนวน  535,506 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.8 ของประชากร ดังนี้

(1)  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 11 อำเภอ จำนวนสมาชิก 289,176 คน

(2)  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 645 แห่ง จำนวนสมาชิก 242,876 คน

(3)  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 277 แห่ง จำนวนสมาชิก 3,454 คน

(4)  ชมรม TO BE NUMBER ONE Friend Corner 16 ชมรม

(5)  สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน จำนวน 10,025 คน

ซึ่งชมรมเครือข่ายต่างๆ ของจังหวัดได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ต่อเนื่องและสอดประสานกับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการระดมสรรพกำลังโดยให้ทุกภาคส่วนรวมพลังกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ในปี 2550 จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังคงดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  อย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เชิงบูรณาการ กำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้

(1) จัดตั้งจุดดูแลช่วยเหลือกลุ่มเยาวชน TO BE NUMBER ONE Friend Corner ในสถานศึกษา(ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา) จำนวน  42  แห่ง

(2) จัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือเยาวชนนอกระบบและกลุ่มผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ TO BE NUMBER ONE Club ในพื้นที่เสี่ยง 30 ตำบล

(3) รณรงค์สร้างกระแสในกลุ่มเยาวชนในรูปแบบจัดและประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน   11 อำเภอ สมาชิก 535,046 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน เป็นเสมือนเกราะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับมาเป็นปัญหาและเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกต่อไป สมดังคำปฏิญาณที่สมาชิกชมรมฯ ได้กล่าวถวายต่อทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ในคราวเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด  งานมหกรรมรวมพลคนสร้างสรรค์         TO BE NUMBER ONE  จังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อวันที่  27  มกราคม  2549  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE  จังหวัดเพชรบูรณ์  รู้สึกสำนึกใน   พระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอปฏิญาณว่า
1.  ข้าพระพุทธเจ้า จักเป็นกำลังอันสำคัญ ในการทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมด้วยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ 
2.  ข้าพระพุทธเจ้า จักขยายแนวความคิดของทูลกระหม่อมหญิงฯ ไปยังคนอื่นๆ ในสังคม ให้เกิดพลังแผ่นดิน เพื่อขจัดยาเสพติดให้สิ้นไป ด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้กรอบแห่งสิทธิมนุษยชน
3.  ข้าพระพุทธเจ้า จักร่วมสืบสานพระภารกิจนี้ ของทูลกระหม่อมหญิงฯ ด้วยการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อแผนแผ่นดินไทยได้ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกรูปแบบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การงาน

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 82755, เขียน: 09 Mar 2007 @ 02:39 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)