การขับเคลื่อน งานสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยุชมชน ของแม่ฮ่องสอน  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยวโยชุมชน ที่ผมเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอยู่ กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินงานในระยะที่ ๑ ครับ

 

ในขั้นตอนนี้ส่วนหนึ่งเป็นการสังเคราะห์การท่องเที่ยวในภาพรวม ในพื้นที่ศึกษา วิจัย ทั่วทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และผมได้พบข้อมูลที่น่าสนใจ นำมาแลกเปลี่ยนกันในตรงนี้ครับ    <ul>

 • จุดเริ่มต้นของ CBT ชุมชนควรหันกลับมามองและประเมินชุมชนของตนเองก่อน
 • แกนนำ นักพัฒนา CBT ควรสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนเพื่อปรับฐานคิดชุมชน
 • ก่อเกิดกลุ่มทำงานร่วมกัน วางบทบาทตามความสามารถเหมาะสมของสมาชิก
 • ร่วมค้นหา ต้นทุน (ทรัพยากรท่องเที่ยว) เพื่อเข้าใจคุณค่า/ความหมาย ร่วมกับสมาชิกชุมชน
 • คำนึงว่า ทรัพยากรท่องเที่ยว จัดการโดยชุมชนหรือระหว่างชุมชนเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการ
 • คำนึงถึงการสืบทอด และความยั่งยืน ทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อคนรุ่นหลังมากกว่ารายได้ซึ่งเป็นเพียงตัวเสริม
 • จัดสรรผลประโยชน์รายได้ จากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม แบ่งปันสู่ชุมชน โดยยึดหลักว่าทรัพยากรท่องเที่ยวคือ ทรัพยากรส่วนรวม (สมบัติสาธารณะ)
 • มีการเรียนรู้และปรับกิจกรรมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตามสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน /พื้นที่ /หน่วยงานต่างๆ
 • กระบวนการ CBT แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวแบบเดิม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายแนวคิดแนวทางร่วมกับสมาชิกชุมชนหลากหลายวิธีการ
 • หาโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน CBT ต่างชุมชนเพื่อศึกษารูปแบบวิธีการจัดการ นำมาประยุกต์ใช้ในชุมชน
 • สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • </ul>     <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ทั้งหมดเป็นการถอดบทเรียน จากงานสังเคราะห์การท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่น่าสนใจ งานชิ้นนี้จะสรุปช่วงแรกภายใน เมษายน ๒๕๕๐ นี้ครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">เชียงใหม่</p>