กระผมเพิ่งเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีความสนใจทางด้าน KM และกำลังทบทวนงานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาประเด็น/หัวข้อวิจัย ในการจัดทำ Concept paper ซึ่งโดยพื้นฐานความรู้และความถนัดจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ดั้งนั้นประเด็นย่อยที่สนใจใน KM คือ "คุณอำนวย" (Facilitator, ในความหมายของท่าน ศ.นพ.วิจารณ์) จึงใคร่ขอความกรุณาทุกท่านที่ผ่านเข้ามาได้ชี้นำและชี้แนะผู้วิจัย

1) ในปัจจุบัน งานวิจัยระดับปริญญาโทหรือเอก เกี่ยวกับการพัฒนา "คุณอำนวย" (Facilitator) มีท่านใดศึกษาอยู่บ้าง   ซึ่งถ้าหากมีแล้ว มีในมุมมองใด เนื่องจากผู้ศึกษาเกรงจะซ้ำกัน และจะได้ไม่เสียเวลาในการวิจัยต่อไป

2) ประเด็นปัญหาอื่นๆ (แยกย่อย)ทางด้าน KM ที่น่าสนใจ (และอาจจะสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด) เพื่อเป็นแนวทางในการกลับไปทบทวนวรรณกรรม และจัดทำ Concept paper เนื่องจากว่า KM เป็นเรื่องที่กว้างเกี่ยวข้องหลายสาขาวิชา

ขอบพระคุณมากครับ

วิชญวัชญ์