แจ้งกำหนดการประชุมเสวนา UKM ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

กำหนดการ ประชุมเสวนา UKM วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๔๙

 

เรียน   ท่านสมาชิก UKM ทุกท่าน

 KM_Msu  ขอแจ้งกำหนดการประชุมดังนี้ค่ะ

กำหนดการเสวนาสมาชิกเครือข่าย
ครั้งที่ 5/2548
เรื่อง การบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2549
ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

6 มกราคม 2549

08.30 น. 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 น. 09.30 น.     อธิการบดีกล่าวเปิดงานถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าประชุม
09.30 น. 11.45 น.     วิทยากรเสนอแนวระบบคุณภาพของหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
                                 และ คุณภาพของมหาวิทยาลัย (ท่านละ 30 นาที)
                                  -  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
                                  -  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
                                  -  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) 
                                  -  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
11.45 น. 12.00 น.     สรุปแนวระบบคุณภาพของหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
                                 และคุณภาพของมหาวิทยาลัย
12.00 น. 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. 13.20 น.     ม.มหิดลกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
13.20 น. 13.35 น.     การวิพากย์ ม.มหิดล
13.35 น. 13.55 น.     ม.ขอนแก่นกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
13.55 น. 14.10 น.     การวิพากย์ ม.ขอนแก่น
14.10 น. 14.30 น.     ม.สงขลานครินทร์กับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ 14.30 น. 14.45 น.     การวิพากย์ ม.สงขลานครินทร์
14.45 น. 15.05 น.     ม.นเรศวรกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
15.05 น. 15.20 น.     การวิพากย์ ม.นเรศวร
15.20 น. 15.40 น.     ม.ราชภัฏมหาสารคามกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการ
                                 ความรู้
15.40 น. 15.55 น.     การวิพากย์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
15.55 น. 16.15 น.     ม.มหาสารคามกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ 16.15 น. 16.30 น.     การวิพากย์ ม.มหาสารคาม
18.00 น. เป็นต้นไป     งานเลี้ยงรับรอง

7 มกราคม 2549

08.30 น. 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 น. 10.00 น.     สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการของแต่มหาวิทยาลัย
                                 (มหาวิทยาลัยละ 10 นาที)
10.00 น. 11.20 น.     มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เสนอความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ 
                                 เรื่อง ระบบการเงิน การคลัง งานพัสดุ และ การบริหารงานบุคคล
                                 แห่งละ 10 นาที ตามลำดับดังนี้
                                 -  มหาวิทยาลัยมหิดล      
                                 -  มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                 -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                 -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                 -  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
                                 -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11.20 น. -11.30 น.       สรุปการจัดการความรู้ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

                      ********************************************

                       ขณะนี้  ทาง Km_Msu  กำลังขมักเขม้นเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพ   และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอข้อมูลในการประชุมเสวนาในครั้งนี้    ซึ่งคืบหน้าไปมากแล้ว
                       อย่างไรก็ตาม ท่านสมาชิกเครือข่าย    อย่าลืมส่งข่าวความคืบหน้ากันบ้างนะคะ

 

Km_Msu  ยินดีต้อนรับค่ะ
อาจารย์ ดร.วรรทณา  สินศิริ
ประธาน Km_Msu 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าว KM ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (2)

JR
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.วรรทณา  ที่แจ้งความคืบหน้าด้านกำหนดการนะคะ  ทางม.นเรศวรก็กำลังขมักเขม้นเตรียมความพร้อมด้านคนและข้อมูลที่จะนำไปเข้าร่วมเช่นกันค่ะ

JR
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.วรรทณา  ที่แจ้งความคืบหน้าด้านกำหนดการนะคะ  ทางม.นเรศวรก็กำลังขมักเขม้นเตรียมความพร้อมด้านคนและข้อมูลที่จะนำไปเข้าร่วมเช่นกันค่ะ