หลังจากที่ อศจ.ได้รับงบประมาณแล้ว ควรดำเนินการดังนี้

  1. จัดแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบดำเนินงานของ ศตจ. อศจ.
  2. จัดส่งผู้ที่จะเป็นวิทยากรแกนนำระดับ อศจ. และระดับสถานศึกษาเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  3. เงินส่วนที่เหลือ ประธาน อศจ. จัดสรรให้วิทยาลัยที่จัดทำโครงการ ตามกระบวนการ KM อบรมไปแล้ว