book

 เล่มที่ 1 : เจ้าชายน้อย ใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะรักเจ้าชายน้อย ผู้เดินทางไปดวงดาวต่างๆ เพื่อหาคำตอบที่มีความหมายต่อการใช้ชีวิต การสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น และอีกมากมาย เล่มที่มีอยู่เป็นฉบับภาษาอังกฤษที่พี่แสนใจดีคนหนึ่งให้มา

book2

 เล่มที่ 2 : พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ที่สอนว่าการดูแลตนเองเป็นอย่างดีก็เหมือนการดูแลผู้อื่น เขียนโดยอาจารย์ใหญ ศ.สเน่ห์ จามริก

book

 เล่มที่ 3 : ธรรมะกับการทำงาน เขียนโดยพระธรรมปิฎก ที่สอนวิธีการทำงานเพื่องาน...

ต้องขอบคุณ อ.ลูกหว้าที่ชวนทำกิจกรรมนี้ หนังสือทั้ง 3 เล่มเคยอ่านมานานแล้ว เมื่อได้หยิบจับอีกครั้ง ก็ทำให้อยากกลับมาอ่านใหม่ และอยากให้หลายท่านได้อ่านหนังสือ 3 เล่มนี้บ้าง เช่น เจ้าชายน้อย ลองหาฉบับภาษาไทยมาอ่านก็สนุก เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดีจ๊