แนะนำห้องสมุดกันหน่อยนะคะ
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 3 เป็นห้องสมุดน้องใหม่ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ในระยะแรกห้องสมุดเปิดให้บริการเฉพาะการอ่านและการค้นคว้าเท่านั้น เนื่องจากทรัพยากรของห้องสมุดยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการให้บริการยืม - คืน แต่ในปัจจุบันห้องสมุดได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อหนังสือ ตำราวิชาการต่าง ๆ เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท จึงทำให้ห้องสมุดมีทรัพยากรหลากหลาย และครอบคลุมทุกสาขาวิชามากขึ้น และสามารถให้บริการยืม - คืน หนังสือแก่ผู้ใช้บริการได้แล้วบางส่วน ทั้งนี้ ห้องสมุดต้องขอขอบคุณภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการคัดเลือกรายชื่อหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ทำให้ห้องสมุดมีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้นค่ะ