การจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์
- ตัวอักษรที่ใช้ "ตัวอักษร Cordia  UPC"
- เนื้อหา  "ใช้ขนาด  16"
- ส่วนประกาคุณูปการ  สารบัญ  บัญชีตาราง  บัญชีภาพ  บทที่  บรรณานุกรม  ภาผนวก  ประวัติผู้วิจัย "ใช้ตัวหนา  ขนาด  18"
- การย่อหน้าแรก  ให้พิมพ์ตัวอักษรที่ 8
- ขอบเขตกระดาษ ด้านบน  และด้านซ้าย 3.75  ด้านขวา  และด้านล่าง  2.50
- ขอบเขตเลขหน้า  2.50