ประทับใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มากได้สร้างบล็อกเป็นของตัวเองและได้รับรู้ปัญหาต่างๆ ของเพื่อนร่วมอาชีพ วิทยากรใจดีมาก   ผู้ควบคุมดูแลดีมาก